ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลี

การจดทะเบียนสมรสกับชาวเกาหลี สามารถกระทำได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยก่อน (สำหรับคู่สมรสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) และจดทะเบียนสมรสในประเทศเกาหลีก่อน (สำหรับคู่สมรสที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี) 

เอกสารและขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสในประเทศเกาหลี มีดังต่อไปนี้

1. หากไปจดทะเบียนที่สถานทูตไทยในประเทศเกาหลีก่อน จะต้องทำทะเบียนสมรสของทางการไทย ไปแจ้งกับสำนักงานเขตที่เกาหลี เพื่อรับใบทะเบียนสมรสเกาหลี สามารถดูรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตไทยในเกาหลีได้ที่ www.thaiembassy.org/seoul ส่วนสำนักงานเขตของเกาหลีจะต้องติดต่อโดยตรง เนื่องจากเอกสารที่ใช้ในแต่ละเขตอาจแตกต่างกัน

2. หากไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตที่เกาหลีก่อน คู่สมรสชาวไทยต้องเตรียมเอกสารรับรองความเป็นโสดฉบับภาษาไทย (ผู้อื่นที่อยู่ในประเทศไทยสามารถดำเนินเรื่องในการขอแทนเจ้าตัวได้) และฉบับการแปลเป็นภาษาเกาหลี รวมถึงพาสปอร์ตตัวจริง (ควรติดต่อสำนักงานเขตล่วงหน้าเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆที่อาจต้องใช้เพิ่มเติม)

หลังจากได้ทะเบียนสมรสเกาหลีเรียบร้อยแล้ว จะต้องจดทะเบียนสมรสกับทางการไทย ทำได้ 2 วิธี คือ

2.1 นำทะเบียนสมรสไปที่สถานทูตไทยในประเทศเกาหลีเพื่อจดทะเบียนสมรส จะได้เอกสาร “ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส” ออกโดยสถานทูตไทยฯ หรือ
2.2 หากจะจดทะเบียนสมรสผ่านสำนักงานเขตของไทย ต้องแปลใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสและใบแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี สถานทูตไทยในเกาหลีและสถานทูตเกาหลีในไทยก่อน จึงจะนำไปยื่นกับสำนักงานเขตของไทยได้

เอกสารและขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

(แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย)
คนเกาหลีที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยในประเทศไทยจะต้องยื่นเรื่องขอใบรับรองโสด ณ แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยก่อน

เอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองโสดสำหรับคนเกาหลี

1.    แบบฟอร์มใบรับรองโสดของคนเกาหลี (รับที่สถานทูตหรือดาวโหลดได้ทางอินเตอร์เน็ท)
2.    ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสของคนเกาหลี
3.    สำเนาหนังสือเดินทางของคนเกาหลี
4.    ค่าธรรมเนียม 132 บาท

(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

หลังจากที่ได้รับใบรับรองโสดที่ทางสถานทูตออกให้เป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว ให้นำใบรับรองโสดนั้นไปแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสาร

1.   ใบรับรองโสด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย) และสำเนา
2.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตคนละ 1 ชุด

(สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย)
นำใบรับรองโสดฉบับภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลไปจดทะเบียนสมรสที่

สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทยเพื่อขอใบทะเบียนสมรส

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส

1.   คนเกาหลี  – ใบรับรองโสดที่ได้รับการรับรองแล้วกับสำเนาหนังสือเดินทาง
2.   คนไทย – บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

หลังจากที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยแล้วจดทะเบียนสมรสต่อที่เกาหลีด้วย  เรื่องเอกสารที่นำไปเกาหลีควรติดต่อสำนักงานเขตเกาหลีล่วงหน้า

กรณีที่ต้องการยื่นจดทะเบียนในประเทศเกาหลีผ่านทางสถานทูตเกาหลี  ในประเทศไทยหลังจากที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว ต้องมาจดทะเบียนด้วยตัวเองทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 – 2 เดือน
    

เอกสารที่ต้องใชัในการยื่นจดทะเบียนสมรส

1.   แบบฟอร์มแจ้งจดทะเบียนสมรส
2.   ใบสมรสไทยตัวจริงพร้อมใบที่แปลเป็นภาษาเกาหลีแล้ว
3.   หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนาของทั้งคู่
4. ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสของคนเกาหลี

*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ เบอร์ 02-247-7540-41 (ต่อ 332)

*** ผู้ที่ต้องการจะยื่นวีซ่าสมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเกาหลีเรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าสมรสในประเทศไทยได้***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานได้ที่สถานทูตเกาหลี ในประเทศไทย กรุณาติดต่ออีเมลสถานทูตฯ koembth@gmail.com

 

Credit: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท