ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลี

การจดทะเบียนสมรสกับชาวเกาหลี สามารถกระทำได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยก่อน (สำหรับคู่สมรสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) และจดทะเบียนสมรสในประเทศเกาหลีก่อน (สำหรับคู่สมรสที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี) 

เอกสารและขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสในประเทศเกาหลี มีดังต่อไปนี้

1. หากไปจดทะเบียนที่สถานทูตไทยในประเทศเกาหลีก่อน จะต้องทำทะเบียนสมรสของทางการไทย ไปแจ้งกับสำนักงานเขตที่เกาหลี เพื่อรับใบทะเบียนสมรสเกาหลี สามารถดูรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตไทยในเกาหลีได้ที่ www.thaiembassy.org/seoul ส่วนสำนักงานเขตของเกาหลีจะต้องติดต่อโดยตรง เนื่องจากเอกสารที่ใช้ในแต่ละเขตอาจแตกต่างกัน

2. หากไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตที่เกาหลีก่อน คู่สมรสชาวไทยต้องเตรียมเอกสารรับรองความเป็นโสดฉบับภาษาไทย (ผู้อื่นที่อยู่ในประเทศไทยสามารถดำเนินเรื่องในการขอแทนเจ้าตัวได้) และฉบับการแปลเป็นภาษาเกาหลี รวมถึงพาสปอร์ตตัวจริง (ควรติดต่อสำนักงานเขตล่วงหน้าเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆที่อาจต้องใช้เพิ่มเติม)

หลังจากได้ทะเบียนสมรสเกาหลีเรียบร้อยแล้ว จะต้องจดทะเบียนสมรสกับทางการไทย ทำได้ 2 วิธี คือ

2.1 นำทะเบียนสมรสไปที่สถานทูตไทยในประเทศเกาหลีเพื่อจดทะเบียนสมรส จะได้เอกสาร “ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส” ออกโดยสถานทูตไทยฯ หรือ
2.2 หากจะจดทะเบียนสมรสผ่านสำนักงานเขตของไทย ต้องแปลใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสและใบแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี สถานทูตไทยในเกาหลีและสถานทูตเกาหลีในไทยก่อน จึงจะนำไปยื่นกับสำนักงานเขตของไทยได้

เอกสารและขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

(แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย)
คนเกาหลีที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยในประเทศไทยจะต้องยื่นเรื่องขอใบรับรองโสด ณ แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยก่อน

เอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองโสดสำหรับคนเกาหลี

1.    แบบฟอร์มใบรับรองโสดของคนเกาหลี (รับที่สถานทูตหรือดาวโหลดได้ทางอินเตอร์เน็ท)
2.    ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสของคนเกาหลี
3.    สำเนาหนังสือเดินทางของคนเกาหลี
4.    ค่าธรรมเนียม 132 บาท

(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

หลังจากที่ได้รับใบรับรองโสดที่ทางสถานทูตออกให้เป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว ให้นำใบรับรองโสดนั้นไปแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสาร

1.   ใบรับรองโสด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย) และสำเนา
2.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตคนละ 1 ชุด

(สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย)
นำใบรับรองโสดฉบับภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลไปจดทะเบียนสมรสที่

สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทยเพื่อขอใบทะเบียนสมรส

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส

1.   คนเกาหลี  – ใบรับรองโสดที่ได้รับการรับรองแล้วกับสำเนาหนังสือเดินทาง
2.   คนไทย – บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

หลังจากที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยแล้วจดทะเบียนสมรสต่อที่เกาหลีด้วย  เรื่องเอกสารที่นำไปเกาหลีควรติดต่อสำนักงานเขตเกาหลีล่วงหน้า

กรณีที่ต้องการยื่นจดทะเบียนในประเทศเกาหลีผ่านทางสถานทูตเกาหลี  ในประเทศไทยหลังจากที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว ต้องมาจดทะเบียนด้วยตัวเองทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 – 2 เดือน
    

เอกสารที่ต้องใชัในการยื่นจดทะเบียนสมรส

1.   แบบฟอร์มแจ้งจดทะเบียนสมรส
2.   ใบสมรสไทยตัวจริงพร้อมใบที่แปลเป็นภาษาเกาหลีแล้ว
3.   หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนาของทั้งคู่
4. ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสของคนเกาหลี

*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ เบอร์ 02-247-7540-41 (ต่อ 332)

*** ผู้ที่ต้องการจะยื่นวีซ่าสมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเกาหลีเรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าสมรสในประเทศไทยได้***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานได้ที่สถานทูตเกาหลี ในประเทศไทย กรุณาติดต่ออีเมลสถานทูตฯ koembth@gmail.com

 

Credit: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย