จดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ 2024

จดทะเบียนสมรสชาวไอร์แลนด์

อัปเดต ปี 2024 การจดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ ในไทย

Marriage Registration in Thailand

ขอจดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ สถานทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

หากคุณประสงค์ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทยกับชาวไอร์แลนด์ โปรดตรวจสอบว่าคุณและคู่สมรสต่างชาติมีเอกสารแสดงตัวตนที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดการขอใบรับรองโสดที่สถานทูตไอร์แลนด์ ต้องทำอย่างไร ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ ฝ่ายคู่สมรสชาวไอร์แลนด์ ต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคู่สมรสก่อน มาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยกับคุณ โดยเงื่อนไขในการจดทะเบียนสมรสกับชาวไอร์แลนด์ ในประเทศไทย มีความแตกต่างกันไป ในแต่ละเงื่อนไขของประเทศนั้น

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย สามารถจดได้ที่สำนักงานเขต หรือ สำนักงานอำเภอ หลังจากที่ฝ่ายคู่สมรสได้รับ ใบโสด หรือ ใบอนุญาติสมรสได้ในประเทศ นำไปแปลเอกสาร เพื่อรับรองโดยกงสุล ถึงจะทำการจดทะเบียนสมรสได้

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด การได้รายเอียดครบถ้วน ถูกต้องและทันสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นเรื่องสำคัญ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการนี้ ควรปรึกษากับทนายความ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราในทุกด้านของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคล องค์กร นักลงทุน หรือผู้ประกอบการ ทนายความของเรามีความรู้และความเข้าใจในความซับซ้อนของกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายเฉพาะอื่นๆ เช่น กฎหมายธุรกิจและกฎหมายคนเข้าเมือง รวมถึงการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

 • ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ (มาตรา 1448)
 •  ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (มาตรา 1449)
 • ชายหรือหญิงชาวไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ จะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ (มาตรา 1452)
 • หญิงชาวไทย ที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทําการสมรสใหม่ ได้ต่อเมื่อสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ (มาตรา 1453)
 • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
 • สมรสกับคู่สมรสเดิม
 • มีใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์
 • มีคําสั่งของศาลให้สมรสได้
 • ผู้หากเป็นเยาว์ชาวไทยจะทําการสมรสต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอํานาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย (มาตรา 1454)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสเบื้องต้น

1.ฝ่ายชาวไอร์แลนด์

 • หนังสือเดินทาง,
 • ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสด ( ต้องขอจาก City Hall )

2.ฝ่ายชาวไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้/หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ ของผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน (กรณีเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (กรณีบุคคลสัญชาติอื่น ผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 • หนังสือยินยอม (กรณีผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายเฉพาะสำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือฝ่ายหญิงเปลี่ยนคำหน้านาม)
 • พยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรู้ในเรื่องความสมัครใจยินยอมของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการจดทะเบียนสมรส

หมายเหตุ (Visatogo บริการล่ามและพยาน ในวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอ) * เป็นไปตามเงื่อนไขบริการ

คำนำหน้าชื่อหญิงไทยหลังการสมรส

หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะสามารถใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย (เจ้าหน้าที่กงสุล) ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงหญิงทุกคนที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ โดยนายทะเบียนจะบันทึกเพิ่มเติมในหน้าบันทึกของทะเบียนสมรสระบุว่า ฝ่ายหญิงมีความประสงค์จะใช้คำนำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว”

การใช้ชื่อสกุลหลังการสมรส  (เป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548)

คู่สมรสสามารถใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้เมื่อได้รับความยินยอมจากฝ่ายนั้นแล้ว (ไม่สามารถรวมชื่อสกุลทั้งสองเข้าด้วยกันได้)

คู่สมรสมีสิทธ์ใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ การตกลงดังกล่าวนี้จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ และคู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงข้อความในวรรคหนึ่งภายหลังก็ได้

เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่า หรือศาลพิพาษาให้เพิกถอนการสมรส ให้ฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

เมื่อการสมรสสิ้นสุดด้วยความตาย ให้ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไปได้ แต่เมื่อจะสมรสใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

จดทะเบียนสมรส

ขั้นตอนการบริการ ของ Visatogo

 1.  หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวไอร์แลนด์และฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด
 2. เมื่อฝ่ายไอร์แลนด์ เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายไอร์แลนด์เข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด
 3. นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตไอร์แลนด์ไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
 4. นัดหมายฝ่ายไอร์แลนด์ และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขต เพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย
 5. หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) สามารถนำไปใช้ในการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสต่อไปได้

ความสำเร็จ Visatogo เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการคุณได้บริการที่ดีเลิศ

เงื่อนไข : การจองคิว การขอใบรับรองโสดที่สถานทูตในประเทศไทย การแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย การรับรองกงสุล จองคิวจดทะเบียนสมรสยังสำนักงานเขตที่ทางบริษัทติดต่อ พร้อมล่าม พยาน ในการจดทะเบียนสมรส

เหมาะสำหรับ : ลูกค้าคนไทยที่ต้องการ จดทะเบียสมรสกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย

บริการที่ได้รับ : ลูกค้าจะได้รับรายเอกสารในการจดทะเบียนสมรสของชาวไทยและชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายเพื่อพาลูกค้าเข้าสถานทูต นำเอกสารไปแปล อังกฤษ-ไทย และรับรองสถานทูต นัดหมายวันจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต พร้อมล่ามและพยาน

ระยะเวลาทำงาน: (สอบถามกับเจ้าหน้าที่)

 • การนัดหมายสถานทูตเป็นไปตามเงื่อนไขของสถานทูต
 • เอกสารของชาวต่างชาติอาจมีการขอเพิ่มเติมจากสถานทูตได้

หมายเหตุ

 • ไม่รวมถึงคิวนัดหมายสถานทูต และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม