Non-Immigrant “O”

Non-Immigrant “O”

วีซ่า Non-Immigrant “O”

(คนอยู่ชั่วคราวประเภท O: ครอบครัวคนไทย ติดตาม อาสาสมัคร)

วีซ่าทูโก ให้บริการให้คำปรึกษา ในการแนะนำ การดำเนินการ  ไทยวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บริการ รับทำวีซ่า  ทั้งแบบ Tourist Visa Retirement Visa  Non-Immigrant “B”  Non-Immigrant “ED”  Non-Immigrant “O”  Long​-term resident (LTR) visa

คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพำนัก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ขอวีซ่า กรุณาสอบถามได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และที่ติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย

เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึง

 1. ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย
 2. ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
 3. อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
 4. ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ)

วีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

 1. คำร้องขอวีซ่า 
 2. รูปถ่าย (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง ประเทศไทย   และหน้าวีซ่าประเทศไทย (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย) 
 4. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์

อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล

 • หนังสือจากองค์กรในประเทศไทยถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออก วีซ่าให้แก่ผู้ร้อง โดยระบุรายละเอียดของหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนองค์กร
 • หากผู้ร้องเคยได้รับการตรวจลงตรา non-O อาสาสมัครมาแล้ว ให้แสดงหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครจากหน่วยงานของรัฐในระดับกรม

ใช้ชีวิตในบั้นปลาย

 • มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • หนังสือที่ออกโดยธนาคารไทยยืนยันว่าผู้ร้องมีบัญชีธนาคารที่มียอดเงินอย่างน้อย 800,000 บาท หรือ หนังสือที่ออกโดยหรือรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลว่าผู้ร้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 65,000 บาท ( หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น )

 

**สำเนาเอกสารของหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท ต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท

**เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

2,000 บาท

เอกสารต่างประเทศ

เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าเยี่ยมเยือน สโลวีเนีย ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<