การทำหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ที่ไหน ?

การทำหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ที่ไหน ?

หากคุณ อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะทำหนังสือเดินทางไปยังต่างประเทศ ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่  ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย Visatogo เรารวบรวมรายละเอียดให้คุณ

การขอหนังสือเดินทางใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะขอแบบเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 10 ปี โดยคุณสมบัติผู้ที่ขอหนังสือเดินทางอายุ 10 ปีได้ มีดังนี้ 1) บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 2 มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุใช้งานและ 3) มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย โดยหนังสือเดินทางที่มีอายุที่เหลือไม่ถึง : เดือน ท่านสามารถมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่ได้เช่นกัน เนื่องจากหลายสายการบินอาจจะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่หนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนขึ้นเครื่องบิน ท่านสามารถสอบถามข้อเรื่องการอนุญาตขึ้นเครื่องบินหากหนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 6 เดือนได้จากสายการบินที่ท่านจะใช้บริการได้โดยตรง   

หากหนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุแล้วแต่ยังมีวีซ่าของต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุและท่านยังคงจำเป็นต้องใช้งาน แนะนำให้ท่านถือหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มเดินทางพร้อมกัน

สถานที่ไปทำหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่

 • วันทำการ

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

 • ที่อยู่

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2)

เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • โทรศัพท์

053-112-2912 หรือ 088-874-0251

 • โทรสาร

053-112-293

 • เตรียมเอกสาร

สำหรับเอกสารที่เราจะต้องเตรียมให้ครบถ้วน แบ่งได้ตามแต่ละกรณีดังนี้

 • กรณีผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
 3. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี) ไปด้วย (กรณีพาสปอร์ตหมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุ)
 4. ใบแจ้งความฉบับ (กรณีพาสปอร์ตสูญหาย)
 • กรณีผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปี ขึ้นไป)
 2. สูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 4. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)
 5. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกัน และอำนาจปกครองบุตร (ยกเว้นกรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม)
 • กรณีผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ที่บิดามารดาหย่าร้าง หรือ มีบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง หรือ กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม
 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปี ขึ้นไป)
 2. สูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 4. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)
 5. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกัน และอำนาจปกครองบุตร (ยกเว้นกรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม)
 6. ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร
 7. หนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (กรณีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร)
 8. คำสั่งศาลให้บิดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (กรณีบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร)
 9. คำสั่งศาลให้ผู้ปกครองมีอำนาจปกครองเด็กแทนบิดามารดา (กรณีบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง)
 10. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (หากมี), ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมฉบับจริง (กรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม)
 • กรณีข้าราชการ พนักงานของรัฐ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติภารกิจของทางราชการ
 1. บัตรประชาชน
 2. บัตรประจำตัวข้าราชการ
 3. หนังสือนำจากต้นสังกัดถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอทำหนังสือเดินทางราชการ
 4. สำเนาบันทึกอนุมัติให้เดินทางไปราชการในต่างประเทศ
 5. เอกสารอื่น ๆ เช่น สัญญาจ้างงาน (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย) คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างประเทศ
 6. พาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี)
 • กรณีเป็นพระภิกษุและสามเณร
 1. บัตรประชาชนฉบับจริงที่ระบุสถานะปัจจุบัน (หากมี)
 2. หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉบับจริง
 3. ทะเบียนบ้าน/วัดที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน
 4. ใบ ศ.ต.ภ. (กรณีทำพาสปอร์ตบุคคลธรรมดา 5 ปี)
 5. มติเถรสมาคม (กรณีทำพาสปอร์ตราชการสำหรับพระธรรมทูต)
 6. ใบตราตั้งสมณศักดิ์ (หากประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติและให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาสและประทับตราของวัด (กรณีสามเณร)
 8. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 • กรณีรับพาสปอร์ตเอง ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

ในการทำพาสปอร์ต สามารถเลือกรับเล่มทางไปรษณีย์ หรือไปรับด้วยตนเอง โดยหากไปรับด้วยตนเอง จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • กรณีรับพาสปอร์ตด้วยตนเอง
 1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับพาสปอร์ตแทน
 1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

Passport tip : ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

 

 

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ความเร่งด่วน
ค่าธรรมเนียม
สถานที่ทำ
สถานที่รับ
ธรรมดา
1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
1,500 บาท (เล่ม 10ปี)
ทุกสำนักงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จัดส่งไปรณีย์ 2-3 วันทำการ
ต่างจังหวัด จัดส่งไปรณีย์ 2-3 วันทำการ
ด่วนพิเศษ
(รับเล่มในวันเดียว)
3,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
3,500 บาท (เล่ม 10ปี)
ทุกสำนักงาน
(ก่อน11:00)
กรมการกงสุล
 • การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)
กรณี
เอกสารประกอบการดำเนินการ
กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง
1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน
1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริงซึ่งระบุการมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีจัดส่งหนังสือเดินทาง ทางไปรณีย์
ผู้ขอรับหนังสือเดินทางที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง
ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์มิฉะนั้นหากไปรษณีย์
ตีกลับท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตัวเอง ณ กรมการกงสุล
ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท