รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration in Thailand

วีซ่าทูโก กรุงเทพมหานคร

รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

สรุปขั้นตอนบริการ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

  • ส่งรายการ เอกสารจดทะเบียนสมรส ที่ต้องใช้ ให้กับลูกค้าทั้งสองฝ่ายเตรียมเอกสาร
  • ตรวจสอบเอกสารของคู่สมรส
  • นัดหมายสถานทูต
  • แปลเอกสาร-รับรองกงสุล
  • จดทะเบียนที่สำนักงานเขตพร้อมล่าม-พยาน

 

การ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

สำหรับคนต่างชาติ ที่ประสงค์จดทะเบียนสมรส  ในประเทศไทย สามารถดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศไทย โดยทั้งคู่ต้องมีสถานะ โสด หรือหย่า เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ต้องมี “หนังสือรับรองโสด” ที่ออกให้จากสถานทูตในประเทศไทย  

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ต้องให้สถานทูตของชาวต่างชาติในไทยรับรอง  หลังจากนั้นนำเอกสารไปแปลเป็นภาษาไทย และรับรองโดย หน่วยงานราชการไทย จึงจะนำไปจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

 

รายละเอียดบริการ 

หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าบริการแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อส่งรายการ เอกสารที่ใช้ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ให้กับคุณทั้งคู่ และจะทำนัดหมายคิวยื่นเข้าสถานทูต เพื่อขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ก่อนที่คุณจะเดินทางมาประเทศไทย (คิวเข้าสถานทูตควรนนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน)

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะนัดหมายลูกค้ามายังสำนักงาน เพื่อกรอกฟอร์ม  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”  และพาคุณเข้าสถานทูต ตามคิวที่นัดหมายไว้ หลังจากได้รับ  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”  จากทางสถานทูตแล้ว บริษัทฯ จะนำไปแปล และรับรองเอกสารจากกงสุลไทย (ใช้เวลา 3-5 วันทำการ)

เมื่อได้รับเอกสารที่แปลเป็นไทยและรับรองกงสุลแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายพาลูกค้าไปยังสำนักงานเขต เพื่อจดทะเบียนสมรส โดยทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ ล่าม ไปด้วย ในส่วนพยาน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

Marriage Registration in Thailand

Foreigners who want to get married in Thailand whether the status is single or divorced have to get the affirmation of marital status that will be issued by the Embassy in Thailand. It will be translated into Thai language and will be affirmed by the Thai consulate. After that it will be used for the marriage registration at the district office.

 

Our services

After you paid for the service, our consultant will interview you and send the list of documents.

You prepare documents and send them to us. Our consultant will make an appointment with the Embassy to get the affirmation of marital status before you come to Thailand. (The appointment with the Embassy should be made at least 30 days in advance).

When you arrive in Thailand, we will make an appointment with you to our office in order to fill the form of affirmation of marital status.

Our staff will lead you to the Embassy on the appointment date.

After we get the affirmation of marital status, we will send it to be translated and approved by the Thai consulate (This process will take 3-5 working days).

After we get the document, our staff will take you to the district office for marriage registration. We will provide a translator, but the witnesses will depend on the condition of the package.

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

จดทะเบียนสมรสกับชาวอเมริกา

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวอเมริกา หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวอเมริกาและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวอเมริกาเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวอเมริกาเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตอเมริกาไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวอเมริกาและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Getting Married in Thailand

จดทะเบียนสมรสกับชาวแคนาดา

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวแคนาดา หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวแคนาดาและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวแคนาดาเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวแคนาดาเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตแคนาดาไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวแคนาดาและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวออสเตรเลีย หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวออสเตรเลียและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวออสเตรเลียเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวออสเตรเลียเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตออสเตรเลียไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวออสเตรเลียและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวนิวซีแลนด์

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวนิวซีแลนด์ หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวนิวซีแลนด์และฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวนิวซีแลนด์เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวนิวซีแลนด์เข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตนิวซีแลนด์ไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวนิวซีแลนด์และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวอังกฤษ (อังกฤษ / สกอตแลนด์ / เวลส์ / ไอร์แลนด์เหนือ)

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวอังกฤษ หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวอังกฤษและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวอังกฤษเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวอังกฤษเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตอังกฤษไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวอังกฤษและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศส

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวฝรั่งเศส หนังสือเดินทาง, ใบรับรองสถานภาพโสดจากฝรั่งเศส, เอกสารการงาน, เอกสารการเงิน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวฝรั่งเศสและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.นำเอกสารของฝ่ายชาวไทยไปแปลและรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ จากนั้นแปลภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศส และนำไปรับรองคำแปลที่สถานทูตฝรั่งเศส ก่อนฝ่ายชาวฝรั่งเศสมาไทย

3.เมื่อฝ่ายชาวฝรั่งเศสเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวฝรั่งเศสและฝ่ายชาวไทยเข้าสถานทูตฝรั่งเศสตามวันนัดหมาย เพื่อยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมรสกัน และสถานทูตจะนำเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย ส่งเรื่องไปที่เขตพื้นที่ที่ฝ่ายชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่ รอ 3-4 สัปดาห์

4.เมื่อฝ่ายชาวฝรั่งเศสได้รับการอนุมัติแล้ว สถานทูตจะส่งเมลมาแจ้งเพื่อไปรับใบรับรองโสดที่สถานทูต

5.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตฝรั่งเศส ไปแปลภาษาอังกฤษและเข้าไปรับรองคำแปลที่สถานทูตฝรั่งเศสอีกครั้งในวันเดียวกัน

6.นำใบรับรองโสดที่รับรองแล้วไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

7.นัดหมายฝ่ายชาวฝรั่งเศสและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

8.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวเยอรมัน หนังสือเดินทาง,ใบรับรองสถานภาพโสดจากเยอรมัน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวเยอรมันและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย

2.นำเอกสารฝ่ายชาวไทย รับรองสถานทูตเยอรมันประมาณ 1เดือน และนำไปแปลภาษาเยอรมันที่เกอเธ่ 7 วันทำการ

3.ส่งเอกสารของฝ่ายชาวไทยไปให้ฝ่ายชาวเยอรมัน เพื่อฝ่ายชาวเยอรมันนำไปขอใบรับรองสถานภาพความโสด หลังจากได้รับแล้ว สแกนส่งมาให้สำนักงาน เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะส่ง email เข้าสถานทูต

4.สถานทูตจะส่งคิวนัดหมายมา พาฝ่ายชาวเยอรมันเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

5.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตเยอรมันไปรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 1 วันทำการ

6.นัดหมายฝ่ายชาวเยอรมันและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

7.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวอิตาลี หนังสือเดินทาง, ใบเกิด, ใบถิ่นที่อยู่, ใบรับรองสถานภาพโสดจากอิตาลี,  ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, สูติบัตร, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวอิตาลีและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวอิตาลีเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวอิตาลีเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตอิตาลีไปรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 1 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวอิตาลีและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)
จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

จดทะเบียนสมรสกับชาวสวิตเซอร์แลนด์

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวสวิตเซอร์แลนด์ หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวสวิตเซอร์แลนด์และฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมนำเอกสารของฝ่ายชาวไทยไปแปลตามภาษาราชการของฝ่ายชาวสวิตเซอร์แลนด์ และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

2.เมื่อฝ่ายชาวสวิตเซอร์แลนด์เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด 2 เดือน

3.พาฝ่ายชาวสวิตเซอร์แลนด์และฝ่ายชาวไทย เข้าไปรับใบรับรองโสดที่สถานทูตพร้อมกัน

4.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ใช้เวลา 3 วันทำการ

5.นัดหมายฝ่ายชาวสวิตเซอร์แลนด์และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการ จดทะเบียนสมรส กับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

6.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวนอร์เวย์

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวนอร์เวย์ หนังสือเดินทาง, ใบรับรองสถานภาพโสดจากนอร์เวย์, เอกสารการเงิน, เอกสารการงาน,  ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวนอร์เวย์และฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย

2.เมื่อฝ่ายชาวนอร์เวย์เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวนอร์เวย์เข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตนอร์เวย์ไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวนอร์เวย์และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวสวีเดน หนังสือเดินทาง, ใบรับรองสถานภาพโสดจากสวีเดน, เอกสารการเงิน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวสวีเดนและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย

2.เมื่อฝ่ายชาวสวีเดนเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวสวีเดนเข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตสวีเดนไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวสวีเดนและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวเนเธอร์แลนด์

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวเนเธอร์แลนด์ หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองสัญชาติ, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวสวีเดนและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมนำใบรับรองโสดฝ่ายชาวไทยแปลภาษาอังกฤษ และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

2.กรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสดและขอสำเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายชาวเนเธอร์แลนด์ เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต 2.เมื่อฝ่ายชาวเนเธอร์แลนด์เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวเนเธอร์แลนด์เข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวเนเธอร์แลนด์และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวฟินแลนด์

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวฟินแลนด์ หนังสือเดินทาง, ใบขออนุญาตจดทะเบียนสมรส, เอกสารการงาน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวฟินแลนด์และฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย

2.เมื่อฝ่ายชาวฟินแลนด์เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวฟินแลนด์เข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตฟินแลนด์ไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวฟินแลนด์และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวเบลเยี่ยม

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวเบลเยี่ยม หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, ใบเกิด, ใบรับรองสัญชาติ, ใบถิ่นที่อยู่, เอกสารการงาน, ใบรับรองสถานภาพโสดจากสวีเดน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวเบลเยี่ยมและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวเบลเยี่ยมเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวเบลเยี่ยมและฝ่ายชาวไทยเข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด สถานทูตจะสัมภาษณ์ 2 ครั้งในวันเดียวกัน สัมภาษณ์คู่และสัมภาษณ์เดี่ยว

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตเบลเยี่ยมไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวเบลเยี่ยมและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวสเปน

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวสเปน หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, ใบถิ่นที่อยู่, เอกสารการงาน, เอกสารการเงิน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวสเปนและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย

2.เมื่อฝ่ายชาวสเปนเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวสเปนและฝ่ายชาวไทยเข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตสเปนไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวสเปนและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

6.นำใบทะเบียนสมรส (คร.2) ที่ออกจากสำนักงานเขต ไปแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

7.พาฝ่ายชาวไทยเข้าสถานทูตเพื่อทำ family book
จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

จดทะเบียนสมรสกับชาวฮังการี

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวฮังการี หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวฮังการีและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวฮังการีเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวฮังการีเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตฮังการีไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวฮังการีและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวโปแลนด์

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวโปแลนด์ หนังสือเดินทาง, ใบรับรองสถานภาพโสดจากโปแลนด์, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวโปแลนด์และฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวโปแลนด์เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวโปแลนด์เข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตโปแลนด์ไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวโปแลนด์และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวลิทัวเนีย

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวลิทัวเนีย หนังสือเดินทาง, ใบรับรองสถานภาพโสดจากลิทัวเนีย, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวลิทัวเนียและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.ฝ่ายชาวลิทัวเนียขอใบรับรองสถานภาพโสดที่อำเภอตามทะเบียนบ้าน ที่ประเทศลิทัวเนีย พร้อมทั้งนำไปแปลภาษาอังกฤษ และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ประเทศลิทัวเนีย

3.นำใบรับรองสถานภาพโสด ไปรับรองที่กงสุลไทย ประจำประเทศลิทัวเนีย

4.เมื่อฝ่ายชาวลิทัวเนียเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวลิทัวเนียเข้ากงสุลลิทัวเนีย เพื่อขอใบรับรองโสด

5.นำใบรับรองโสดที่ออกจากกงสุลลิทัวเนียไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

6.นัดหมายฝ่ายชาวลิทัวเนียและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

7.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวมอลต้า

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวมอลต้า หนังสือเดินทาง, ใบรับรองสถานภาพโสดจากมอลต้า, ทะเบียนบ้าน, ใบเกิด, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวมอลต้าและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย

2.ฝ่ายชาวมอลต้าขอใบรับรองสถานภาพโสดที่อำเภอตามทะเบียนบ้าน ที่ประเทศมอลต้า และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ประเทศมอลต้า

3.เมื่อฝ่ายชาวมอลต้าเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวมอลต้าเข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตมอลต้าไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวมอลต้าและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวเอสโตรเนีย

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวเอสโตรเนีย หนังสือเดินทาง, ใบรับรองสถานภาพโสดจากเอสโตรเนีย, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวเอสโตรเนียและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายกงสุลเอสโตรเนีย และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวเอสโตรเนียเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวเอสโตรเนียเข้ากงสุลเอสโตรเนียตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากกงสุลเอสโตรเนียไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวเอสโตรเนียและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวภูฏาน

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวภูฏาน หนังสือเดินทาง, ใบรับรองสถานภาพโสดจากภูฏาน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวภูฏานและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.ฝ่ายชาวภูฏานขอใบรับรองสถานภาพโสดที่อำเภอตามคำสั่งศาล ที่ภูฏาน

3.เมื่อฝ่ายชาวภูฏานเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวภูฏานเข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองสัญชาติ และพาฝ่ายชาวภูฏานเข้ากระทรวงต่างประเทศภูฏาน ที่ไทย

4.นำเอกสารทั้งหมดที่ออกจากสถานทูตและกระทรวงต่างประเทศภูฏานไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

5.นัดหมายฝ่ายชาวภูฏานและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

6.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวมาเลเซีย

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวมาเลเซีย หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, รูปถ่าย 2 นิ้ว, ใบอนุญาตให้สมรส, เอกสารการงาน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวมาเลเซียและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.ฝ่ายชาวมาเลเซียนำใบอนุญาตให้สมรส รับรองกระทรวงต่างประเทศที่มาเลเซีย ก่อนเดินทางมาไทย

3.เมื่อฝ่ายชาวมาเลเซียเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวมาเลเซียเข้าสถานทูตมาเลเซีย เพื่อขอใบรับรองโสด

4.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตมาเลเซียไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

5.นัดหมายฝ่ายชาวมาเลเซียและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

6.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวสิงคโปร์

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวสิงคโปร์ หนังสือเดินทาง, ใบ ROM, ใบ confirm จากกระทรวงแรงงาน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวสิงคโปร์และฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวสิงคโปร์เดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวสิงคโปร์เข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอใบรับรองความประพฤติ และเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตสิงคโปร์ไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวสิงคโปร์และฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวจีน

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวจีน หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวจีนและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวจีนเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวจีนเข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตจีนไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวจีนและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวไต้หวัน

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวไต้หวัน หนังสือเดินทาง, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวไต้หวันและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวไต้หวันเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวไต้หวันเข้าสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ พร้อมนำเอกสารไปเช็คประวัติที่สำนักงานเขต

4.นัดหมายฝ่ายชาวไต้หวันและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

จดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาวญี่ปุ่น หนังสือเดินทาง, เอกสารการงาน, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองโสด, ใบหย่า (ถ้ามี)

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวญี่ปุ่นและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสดและใบปฏิญาณตน

2.เมื่อฝ่ายชาวญี่ปุ่นเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวญี่ปุ่นเข้าสถานทูต เพื่อขอใบรับรองโสดและใบปฏิญาณตน

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตญี่ปุ่นไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวญี่ปุ่นและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)