นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลอื่นที่ผู้สมัครฝึกงาน หรือนักศึกษาฝึกงานได้ให้ข้อมูลไว้

นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับผู้สมัครฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลอื่นที่ผู้สมัครฝึกงาน หรือนักศึกษาฝึกงานได้ให้ข้อมูลไว้

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า วีซ่าทูโก” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลอื่นที่ผู้สมัครฝึกงาน หรือนักศึกษาฝึกงานได้ให้ข้อมูลไว้ และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้ 

  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

        ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครฝึกงาน หรือนักศึกษาฝึกงาน ของวีซ่าทูโก เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

การสมัครฝึกงาน

1.1

เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครฝึกงาน ซึ่งหมายความรวมถึงขั้นตอนสมัครผ่านช่องทางการสมัครฝึกงานออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก การสมัครฝึกงานผ่านทางวีซ่าทูโกโดยตรง การพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานตามรายชื่อที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถานศึกษา ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินคัดเลือก ขั้นตอนการเสนอสัญญาเข้าฝึกงานให้แก่ท่าน และกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือกเข้าฝึกงานกับวีซ่าทูโก

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

เมื่อได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงาน

1.2

เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างที่ท่านเข้าฝึกงานกับวีซ่าทูโก เช่น การจ่ายค่าตอบแทน (ถ้ามี) การลงเวลาเข้า-ออกฝึกงาน การศึกษาดูงาน การอนุญาตเข้าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการฝึกงาน รวมถึงการทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

1.3

เพื่อการประเมินผลการฝึกงานของท่าน เช่น การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ การประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา การให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาฝึกงานรายบุคคล ตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยกำหนด

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.4

เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและใช้ยืนยันประวัติการฝึกงานของท่าน 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.5

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.6

เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างการฝึกงาน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.7

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของวีซ่าทูโก และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดต่อขอออกบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของวีซ่าทูโก การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของวีซ่าทูโก และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน วีซ่าทูโก หรือสาขาของวีซ่าทูโก ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

วีซ่าทูโกขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลอื่นที่ผู้สมัครฝึกงาน หรือนักศึกษาฝึกงานได้ให้ข้อมูลไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น วีซ่าทูโกจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (โปรดอ่านเอกสารขอความยินยอมของเราเพิ่มเติมจากเอกสารนี้)  และในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครฝึกงาน หรือนักศึกษาฝึกงาน และได้ให้ข้อมูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแก่เรานั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น) 

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่วีซ่าทูโกเก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อวีซ่าทูโก ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามคำขอของท่านก่อนการทำสัญญาฝึกงาน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว วีซ่าทูโกอาจไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกท่านเข้าทำงานหรือฝึกงานกับวีซ่าทูโกได้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

        โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่วีซ่าทูโกกำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่วีซ่าทูโก แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่วีซ่าทูโกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น

        –    บุคคลอื่นที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครฝึกงาน

        –    มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของท่าน

        ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่วีซ่าทูโกดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

2.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

        (1)    ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย

        (2)    ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัญชีไลน์ (LINE ID)

        (3)    ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการศึกษา ผลการศึกษา ผลการสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบุคคลอ้างอิง บุคคลผู้ที่ติดต่อได้ในยามฉุกเฉิน และสมาชิกในครอบครัว

        (4)    ประวัติการฝึกงานกับวีซ่าทูโก

2.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

        วีซ่าทูโกไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่วีซ่าทูโก ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้วีซ่าทูโกดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากวีซ่าทูโกไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

        อย่างไรก็ตาม หากวีซ่าทูโกมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ใด วีซ่าทูโกจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน ทั้งนี้วีซ่าทูโกอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังนี้

        (1)    ข้อมูลศาสนา

        (2)    ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

  1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        วีซ่าทูโกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของวีซ่าทูโก

 

  1. การเปิดเผยข้อมูล

        ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ วีซ่าทูโกอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของท่าน รวมถึงสถาบันหรือหน่วยงานที่ท่านสมัครงาน

  1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

        ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่วีซ่าทูโกกำหนดในข้อ 7. หรือผ่านเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับวีซ่าทูโก ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

5.1    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

        ในกรณีที่วีซ่าทูโกขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับวีซ่าทูโกได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน    

        ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

5.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

        ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของวีซ่าทูโก รวมถึงขอให้วีซ่าทูโกเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อวีซ่าทูโกได้

5.3    สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับวีซ่าทูโกได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.4    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

        ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.5    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม วีซ่าทูโกอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น วีซ่าทูโกจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

5.6    สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโก ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.7    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

        กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่วีซ่าทูโกมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ วีซ่าทูโกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

5.8    สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

        ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากวีซ่าทูโกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

  1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายแจ้งฉบับนี้

        เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

  1. วิธีการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อวีซ่าทูโก ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

    บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8C ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 254 3848

 

    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8E ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 046 0778

    อีเมล์:                                 pdpa@gmail.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 22 กรกฎาคม 2565