บริการจองโรงแรม

บริการจองโรงแรม

เรารับบริการจองโรงแรมเพิ่อยื่นขอวีซ่า สาขาเชียงใหม่ ควรจองควบคู่กับการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง โดยสามารถใช้บริการจองโรงแรมกับวีซ่าทูโกได้ การจองโรงแรมเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่านั้น เป็นเพียงใบจองที่ออกโดยโรงแรมชั่วคราวซึ่งยังไม่ได้ชำระห้องกับทางโรงแรมที่จอง และผู้จองสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ทำการชำระค่าห้อง หากท่านใดสงสัย ให้ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาขาเชียงใหม่

หากคุณต้องการให้ วีซ่าทูโก ดูแลบริการส่วนนี้ กรุณากรอกข้อมูลข้างล่าง