มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข)

มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข)

🇹🇭มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2566

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) ฉบับล่าสุดวันนี้ (10 มกราคม 2566) เพื่อแจ้งสายการบินและภาคการบินที่เกี่ยวข้องทั่วโลกให้ทราบถึงมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนี้
🔻(1) ยกเลิกข้อกำหนดการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

🔻(2) ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่กำหนดผลตรวจ RT-PCR Test จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทย และบวกเพิ่มอีก 7 วัน
▪️(2.1) สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพ หรือ เอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน
▪️(2.2) ผู้โดยสารที่ไม่มีประกันสุขภาพจะไม่เป็นเหตุของการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
▪️(2.3) เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะทำการสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้โดยสารจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีประกันสุขภาพ ผู้โดยสารนั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง
▪️(2.4) หากมีระเบียบ หรือ ข้อกำหนดอื่นใดจากกระทรวงสาธารณสุข ให้สายการบินดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนดนั้น

🔻(3) ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง หรือ ต่อเครื่อง จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

🔻(4) สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือ ในภาวะฉุกเฉิน

🔻(5) ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 10 มกราคม 2566