วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K-1

วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K-1 คืออะไร?

วีซ่าคู่หมั้นชาวต่างชาติ ของชาวสหรัฐอเมริกา เป็นวีซ่าสำหรับคู่หมั้นที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวสหรัฐอเมริกาภายใน 90 วัน

หัวข้อที่น่าสนใจ

ขั้นตอนการขอ วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K-1

Step 1: ยื่นคำร้อง

 1. กรอกฟอร์ม I-129F พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมของแบบฟอร์ม จำนวน $535 แล้วส่งไปที่ USCIS ขั้นตอนนี้เพื่อให้ USCIS ทราบถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย
 2. เมื่อ USCIS อนุมัติคำร้องแล้ว เอกสารจะถูกส่งไปยัง National Visa Center (NVC) 
 3. NVC จะแจ้งหมายเลขเคส และส่งคำร้องไปยังสถานทูต หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาที่ประเทศของคู่หมั้นชาวต่างชาติอาศัยอยู่ หลังจากนั้นให้คู่หมั้นชาวต่างชาติเตรียมดำเนินการยื่นขอวีซ่า K-1
ตัวอย่างฟอร์ม I-129F

รายการเอกสาร สำหรับ I-129F

 • หลักฐานการเป็น U.S. citizenship ได้แก่
  – สำเนาสูติบัตรของพลเมืองสหรัฐฯ ที่ออกโดยหน่วยงานพลเรือนของสหรัฐอเมริกา
  – สำเนาหนังสือรับรองการแปลงสัญชาติเดิม
  – สำเนาหนังสือรับรองการเป็นพลเมืองตัวจริง
  – สำเนาแบบฟอร์ม FS-240 รายงานการเกิดในต่างประเทศของพลเมืองสหรัฐอเมริกา
  – สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ
  – คำแถลงที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐฯ เพื่อรับรองการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ 
 • หลักฐานการหย่า ใบหย่า ของทั้งสองฝ่าย (หากเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน) ทั้งนี้รวมถึงการหย่าโดยคำสั่งศาล หรือใบมรณะบัตร
 • รูปถ่าย ที่ถ่ายมาไม่เกิน 30 วัน พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว ใช้ดินสอหรือปากกาเมจิคเขียนชื่อ และหมายเลข A-Number (ถ้ามี) ที่ด้านหลังของภาพถ่าย
 • ใบเปลี่ยนชื่อ ของทั้งสองฝ่าย (ถ้ามี)
 • แบบฟอร์ม I-94 บันทึกขาเข้า-ขาออก ของคู่หมั้นฝ่ายต่างชาติ 


หมายเหตุ 

 • ทั้งสองฝ่ายต้องพิสูจน์ว่าได้พบกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า:

-การพบกันกับคู่หมั้นเป็นการละเมิดขนบธรรรมเนียม (ให้แสดงหลักฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณี) หรือการพบกันนั้นลำบากมากไม่สามารถทำได้ 

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร และแบบฟอร์ม I-129F

ส่งโดย U.S. Postal Service (USPS):

USCIS

Attn: I-129F

P.O. Box 660151

Dallas, TX 75266-0151

ส่งโดย FedEx, UPS, DHL:

USCIS

Attn: I-129F (Box 660151)

2501 South State Highway 121 Business

Suite 400

Lewisville, TX 75067-8003

201363
ผลงานวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K-1

Step 2: ขอวีซ่า K-1

 1. หลังจากได้หมายเลขเคสแล้ว คู่หมั้นชาวต่างชาติทำการกรอกฟอร์ม DS-160
 2. จองวันนัดสัมภาษณ์ ผ่านทาง APPLY FOR A U.S. VISA
 3. เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการสัมภาษณ์วีซ่า
 4. สัมภาษณ์วีซ่าตามวันนัดหมาย
 5. รอผลการอนุมัติวีซ่า
วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา
กรอก DS-160 โดยเลือกจุดประสงค์ของการเดินทางเป็น FIANCE (E) OR SPOUSE OF A U.S. CITIZEN (K1)
202068
ตัวอย่าง Confirmation DS-160

รายการเอกสาร สำหรับการเข้าสัมภาษณ์วีซ่า K-1

 • รูปถ่าย
 • หนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 
 • ใบยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์
 • ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม K-1
 • หนังสือรับรองความประพฤติ
 • ผลการตรวจสุขภาพ (จากสถานพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น)
 • สูติบัตร
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารสิ้นสุดการสมรส (ใบหย่า หรือใบมรณบัตร)
 • หนังสือรับรองสถานภาพโสด
 • บันทึกประวัติเกี่ยวกับการเข้าเมือง
 • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน (แบบฟอร์ม I-134)
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

หมายเหตุ

วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K-1 จะมีอายุแค่ 90 วันเท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้ หากคู่หมั้นไม่ได้ทำการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน จะต้องทำการเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาทันที หากไม่ปฏิบัติตามจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา และส่งผลต่อการพิจารณาการย้ายถิ่นฐานในอนาคต

k1info4
สรุป ขั้นตอนขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา

การตรวจสุขภาพสำหรับ วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา

การตรวจสุขภาพจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจจากสถานพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่

Bangkok Nursing Home (โรงพยาบาล BNH)
ที่อยู่: 9/1 ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ: (02) 022-0700

ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ

อายุต่ำกว่า 2 ปี4,500
อายุ 2-14 ปี9,900
อายุ 15-17 ปี  และมากกว่า 45 ปี5,200
อายุ 18-24 ปี9,800
อายุ 25-44 ปี5,600

 

Bumrungrad Hospital (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)
ที่อยู่: 33 ซอย สุขุมวิท 3 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ: (02) 066-8888

ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ

อายุต่ำกว่า 2 ปี2,200
อายุ 2-14 ปี7,700
อายุ 15-17 ปี  และมากกว่า 45 ปี3,200
อายุ 18-24 ปี7,100
อายุ 25-44 ปี3,700

 

**กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพอีกครั้ง**

เอกสารที่ต้องเตรียมไปตรวจสุขภาพ

 1. หนังสือเดินทาง (มีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
 2. รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160
 4. จดหมายนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ออกโดยศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) หรือแผนกกงสุล สถานทูตอเมริกา หรือ GSS
 5. ข้อมูลวีซ่าและข้อมูลส่วนตัวบางประการ เพื่อเป็นประโยชน์เวลากรอกแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ประเภทวีซ่า หมายเลขเคสวีซ่า ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ในอเมริกา
 6. ประวัติการฉีดวัคซีน
 7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติสุขภาพ
  • กรณีที่ท่านมีประวัติการเจ็บป่วย การผ่าตัดชนิด major (major surgeries) ต่างๆ ให้ท่านนำเอกสารบันทึกทางการแพทย์จากต้นสังกัดมาเพื่อประกอบการตรวจสุขภาพเพื่อทำ U.S. Visa 
  • กรณีที่ท่านใช้ยาประจำให้เตรียมรายการยาทั้งหมดรวมทั้งซอง/ภาชนะเก็บยาที่มีชื่อยาและวิธีการใช้ยาระบุไว้มาเพื่อประกอบการตรวจสุขภาพเพื่อทำ U.S. Visa

คำถามที่พบบ่อย

🟠 วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา ต้องคบกันกี่ปี?

ไม่จำเป็นต้องคบกันนานแค่ไหน แต่ภายในสองปีก่อนการยื่นฟอร์ม I-129F ทั้งสองฝ่ายจะต้องเคยเจอกันอย่างน้อย 1 ครั้ง

🟠 วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา ตรวจโรคอะไรบ้าง?

– การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
– การตรวจคัดกรองโรค Syphilis
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
– ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ

🟠 เอกสารความสัมพันธ์วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา ได้แก่อะไรบ้าง?

– รูปคู่ที่ถ่ายด้วยกัน
– รูปแชทที่คุยกัน วีดิโอคอล หรือบันทึกการคุยกัน หลักฐานทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook
– ตั๋วเครื่องบิน หรือการจองโรงแรม ที่เคยเดินทางไปด้วยกัน
– มีการเก็บเงินการเตรียมเงิน วางแผนสำหรับการแต่งงาน
– การเขียนชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์
– หากเคยแต่งงานมาก่อน ต้องมีหลักฐานแสดงว่าปัจจุบันสามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้แล้ว เช่น หนังสือรับรองความเป็นโสด ใบมรณะบัตร หรือใบคำสั่งหย่าของศาล

เบอร์ติดต่อที่สำคัญ

🟠 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ที่อยู่: 95 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: (02) 205-4000

Reference:

 • U.S. Embassy & Consulate in Thailand
 • Apply for a U.S. VISA
 • Bumrungrad International Hospital
 • Travel.State.Gov | U.S. DEPARTMENT of STATE — BUREAU of CONSULAR AFFAIRS