วีซ่าเอเชีย

วีซ่าเอเชีย

วีซ่าจีน

วีซ่าประเทศจีน คือเอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เเละกฎระเบียบของประเทศจีน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ หรือ วีซ่าทั่วไป

สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประทศจีน เราสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ในประเทศไทย โดยสามารถยื่นวีซ่าดังนี้

 1. แบบธรรมดา
 2. แบบเร่งด่วน

บริการของเรา
เราบริการทั้งแบบยื่นด่วนและยื่นธรรมดา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดเราพร้อมดูแลคุณ
ลูกค้าสามารถ สอบถาม ขอคำปรึกษาข้อมูลฟรี

ไม่ว่าคุณ
+ ยื่นด่วน ยื่นธรรมดา
+ เดินทางอาทิตย์นี้ เดินทางเดือนหน้า
+ เดินทางคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม
+ ยื่นแทนเจ้านาย 
+ ยื่นคนต่างชาติ

รายการเอกสารยื่นขอวีซ่าจีน สำหรับคนไทย

 1. พาสปอร์ตตัวจริงเล่มปัจจุบัน (อายุเหลือเกิน 6 เดือน)
 2. รูปถ่าย 2ใบ (ตามระเบียบใหม่)
 3. ข้อมูลผู้สมัคร
 4. ตั๋วเครื่องบิน
 5. โรงแรม

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้ฟรี ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม วีซ่าจีน…

วีซ่าไต้หวัน 

วีซ่าประเทศไต้หวัน คือเอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศไต้หวัน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ประเภทการตรวจตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ หรือ วีซ่าทั่วไป

บริการของเรา
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม
 • ยื่นแทน รับผล

• การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
• การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
• ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง
• ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน

รายการเอกสารยื่นขอวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนไทย

 1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. รูปสีขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ ไม่มีลวดลาย
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หลักฐานการประกอบอาชีพ
  -ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา
  – ผู้รับราชการหรือพนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัทหรือหน่วยงาน
  -นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 9. ใบจองโรงแรม ที่พัก

สำคัญ

• สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มีวีซ่าของประเทศ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, สหภาพยุโรป (เชงเก้น), ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ที่ ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน สามารถใช้วีซ่านี้เข้าไต้หวันได้

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้ฟรี ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม วีซ่าไต้หวัน

วีซ่าญี่ปุ่น

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

บริการของเรา
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม
 • ยื่นแทน รับผล

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย

 1. หนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน
  ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
 5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
 6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารการ
 7. กำหนดการเดินทาง

กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จัก กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองเหตุผลในการเดินทาง : จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมา และช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน) และสำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อน หรือคนรู้จักที่ประเทศญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนา หน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) และหนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ

2. กรณีที่เพื่อน หรือคนรู้จักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : กรุณาเตรียมหนังสือค้ำประกันและหนังสือรับรองต่อไปนี้ หนึ่งอย่างหรือมากกว่า เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี (หมายเลข 2) หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร สำเนาแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้ หรือหนังสือรับรองรายได้

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้ฟรี ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม วีซ่าญี่ปุ่น

kp1946

วีซ่าเกาหลีใต้

ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีใต้นั้น สามารถพำนักในประเทศเกาหลีใต้ได้ 90 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศเกาหลีใต้เกิน 90 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

บริการของเรา
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือนเกาหลีใต้ ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม ทำแผนการเดินทาง
 • พายื่น รับผล

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำเนาวีซ่าเก่า กรณีเคยเดินทางไปอินเดีย
 1. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว เท่านั้น
 2. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทยของบิดามารดา
 4. หลักฐานการประกอบอาชีพ
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 7. ใบจองโรงแรม ที่พัก
 8. แผนการเดินทาง

สำคัญ

 • สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย บริษัทสามารถยื่นแทนได้ แต่ตอนรับผล ผู้สมัครวีซ่าต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตและรับผลวีซ่าในวันเดียวกัน และควรขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้ฟรี ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม วีซ่าเกาหลีใต้

India

วีซ่าอินเดีย

วีซ่าประเทศอินเดียคือเอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศอินเดียอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศอินเดีย เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ หรือ วีซ่าทั่วไป

บริการของเรา
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม
 • พายื่น รับผล

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  สำเนาวีซ่าเก่า กรณีเคยเดินทางไปอินเดีย
 3. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว เท่านั้น
 4. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทยของบิดามารดา
 6. หนังสืออนุญาตจากบิดามารดาสำหรับการเดินทางไปอินเดีย พร้อมระบุรายละเอียดของการเดินทาง (อาทิ จะเดินทางไปกับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร หรือ หากเดินทางไปกับผู้ปกครอง/โรงเรียน/ทัวร์ จะต้องแนบเอกสารของผู้ปกครอง/โรงเรียน/ทัวร์ ด้วย)

สำคัญ
• เวลาดำเนินการ3 วันทำการ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
• สิทธิพิเศษสำหรับพระภิกษุ/แม่ชี ที่ถือหนังสือเดินทางไทย พระภิกษุ/แม่ชีที่ประสงค์จะเดินทางไปอินเดียเพื่อการจาริกแสวงบุญจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
• คำร้องขอวีซ่าทุกประเภทขึ้นอยู่กับการอนุมัติของสถานทูตฯ อินเดีย

การรับคำร้องขอวีซ่าไม่ได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ หรืออายุของวีซ่าหรือจำนวนครั้งที่เข้าออกอินเดียจะได้รับอนุมัติตามที่ขอ จะไม่มีการให้เหตุผลในกรณีปฏิเสธวีซ่า จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม ในกรณีปฏิเสธวีซ่า

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้ฟรี ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม วีซ่าอินเดีย

images

วีซ่าดูไบ -วีซ่าเอมิเรตส์

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ยื่นได้ 2 แบบ

1 ยื่นผ่านสายการบิน
   1.1  สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)
   1.2 สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways)
   1.3 สายการบินฟลายดูไบ (FlyDubai)

2.ยื่นผ่านโรงแรมในดูไบ
(เชคกับโรงแรมที่เข้าพัก)
การจองโรงแรมที่พักในดูไบคุณเองก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางโรงแรมด้วย แต่ทั้งนี้คุณต้องตรวจสอบบริการกับทางโรงแรมที่คุณจะจองก่อนหากเลือกจะยื่นวีซ่าผ่านโรงแรม เพราะก็ไม่ใช่ทุกโรงแรมที่มีบริการรับคำร้องยื่นขอวีซ่าดูไบ และค่าธรรมเนียมของแต่ละโรงแรมก็แตกต่างกันด้วย

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย ยื่นผ่านสายการบิน

 1. รูปภาพสีของผู้สมัคร
 2. สำเนาแบบสีของหนังสือเดินทางของผู้สมัคร หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าหกเดือน
 3. แบบฟอร์มการสมัคร
 4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน

• คุณอาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ในการขอวีซ่าภายหลังจากการสมัครวีซ่าไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ หากไม่สามารถยื่นเอกสารเหล่านั้นได้ อาจไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ
• การยื่นเอกสารผ่านสายการบินมีรายละเอียดที่แตกต่างบ้าง

กฎและเงื่อนไข

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเมื่อทำการสมัคร
 • จะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการวีซ่าเพิ่มเติม
 • ผู้โดยสารต้องเดินทางไปและออกจากดูไบด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ตั๋วโดยสารไม่สามารถคืนเงินได้หากวีซ่าถูกออกให้และใช้แล้ว
 • เวลาประมวลผลวีซ่าประมาณ 3 ถึง 4 วันทำการ
 • การเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • วีซ่าทั้งหมดมีอายุการใช้เข้าดูไบเป็นเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ออก ยกเว้นวีซ่าแบบ 96 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมงที่มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออก

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้ฟรี วีซ่าดูไบ-วีซ่าเอมิเรตส์