รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

วีซ่า ญี่ปุ่น

VisatogoBangkok วีซ่าทูโก กรุงเทพมหานคร ขอวีซ่าญี่ปุ่น

วีซ่าท่องเที่ยว / วีซ่าเยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 • ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC) PDF 1 ชุด
 • รูปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว
 • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล / ใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 • ใบคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว
 • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง และ/หรือ ผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล / ใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • ใบรับรองคุณสมบัติ หรือ Certificate of Eligibility ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด ซึ่งออกโดยสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 • ใบคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว
 • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล / ใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (在留資格認定証明書 – Certificate of Eligibility) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด ซึ่งทางบริษัทผู้ว่าจ้างจะเป็นคนดำเนินเรื่อง

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 • ใบคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว
 • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • ใบ COE (Certificate Of Eligibility)
 • เอกสารรับรองยืนยันการแต่งงานมีอะไรอยู่ส่งให้หมด เช่น ใบสมรส, เอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เอกสารเปลี่ยนนามสกุลทั้งตัวจริงและสำเนา
 • เอกสารรับรองรายได้และการเสียภาษีของคู่สมรส
 • เอกสารเรื่องราวความรักพร้อมลายเซ็นคู่สมรส
 • สำเนาพาสฟอร์ตคู่สมรสพร้อมลายเซ็น 

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า ญี่ปุ่น

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

ที่ตั้ง : อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910

140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call : 0-2696-3000, 0-2207-8500

วีซ่า ญี่ปุ่น


VISATOGO Visa is easy to get.
สอบถามเพิ่มเติม