รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์

🔴 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ VFS 

ที่อยู่: 140/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น.

🔴 ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ที่อยู่: อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วีซ่านิวซีแลนด์

VisatogoChiangmai วีซ่าทูโก เชียงใหม่ ขอวีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่า นิวซีแลนด์ คือ ผู้เดินทางเลือกประเภทวีซ่าจากระยะเวลาที่ต้องการพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ และจุดประสงค์ที่จะเดินทาง หากคุณมีสปอนเซอร์ในการเดินทางประเภทวีซ่าก็จะต่างออกไป วีซ่า นิวซีแลนด์ นั้นมีหลายประเภท เราได้สรุปประเภทของวีซ่าไว้หลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

วีซ่า นิวซีแลนด์ มีกี่ประเภท ?

 

1. วีซ่าชั่วคราว (Temporary Visas) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว นักศึกษา และพนักงานชั่วคราว

🔴 วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (Visitor visa): วีซ่าสำหรับเยี่ยมเพื่อนและครอบครัว มาเล่นกีฬา หรือ มาเรียนคอร์สั้น ๆ ได้ถึง 3 เดือน

🔴 วีซ่านักเรียน (Student visas): วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน โดยอาจสามารถทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวีซ่านั้น 

🔴 วีซ่าทำงาน (Work visas): วีซ่าสำหรับคนที่ทำงานเฉพาะทาง หรือมีข้อเสนองานจากนายจ้างชาวนิวซีแลนด์

2. วีซ่าถาวร (Permanent Resident Visas) หากคุณมี Resident visa และอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าผู้พำนักถาวร ซึ่งจะอนุญาตให้คุณเดินทาง เข้า-ออก นิวซีแลนด์เมื่อใดก็ได้ตามต้องการ

รายละเอียดเอกสารการขอ วีซ่า นิวซีแลนด์

วีซ่าชั่วคราว

 

วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor visa)

รายการเอกสาร

 • Form INZ 1017
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 • ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
 • แผนการเดินทาง
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์

วีซ่านักเรียน (Student visa)

รายการเอกสาร

 • Form INZ 1012
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
 • เอกสารการศึกษาหรือผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา : ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลาเรียน
 • หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน เป็นจำนวนเงินประมาณ 8,550 บาท ชำระโดยเงินสด
 • หลักฐานการศึกษาหรือการทำงาน (ถ้าทำงานแล้ว) ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง
 • ตรวจสุขภาพ กรอกฟอร์มเอ็กซ์เรย์ INZ1096
 • Sponsor ฟอร์ม INZ 1014

วีซ่าทำงาน (Work visa)

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มวีซ่าแยกตามชนิด/ประเภทของงาน เช่น Global Impact Work Visa Application (INZ 1234), Working Holiday Scheme – Second Work Visa Application (INZ 1223) เป็นต้น
 • รูปถ่ายสีจํานวน 2 รูปสําหรับผู้สมัครทุกคนในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา
 • หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองให้ว่าจ้างชาวต่างชาติทํางาน (หากเกี่ยวข้อง) หรือ จดหมายว่าจ้างเข้าทํางานจากนิวซีแลนด์
 • แบบฟอร์มสําหรับนายจ้าง (INZ 1113)
 • หลักฐานคุณวุฒิและประสบการณ์ทํางาน
 • หลักฐานการจดทะเบียนอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพตามกฎหมายกําหนด
 • ฟอร์มสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate (INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)
 • ใบตรวจประวัติอาชญากรรม จะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

วีซ่าติดตามคู่สมรส (Partnership visa)

รายการเอกสาร

 • Form INZ 1198
 • รูปถ่ายสีจํานวน 2 รูปสําหรับผู้สมัครทุกคนในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา
 • แบบฟอร์มความสัมพันธ์ INZ1146
 • หลักฐานที่แสดงสัญชาตินิวซีแลนด์(NZ citizenship) หรือสถานภาพของผู้มีถิ่นอาศัยในนิวซีแลนด์(NZ residence) (คู่สมรสชาวนิวซีแลนด์)
 • หลักฐานการทํางานหรือที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนคู่สมรส (คู่สมรสชาวนิวซีแลนด์)
 • หลักฐานที่แสดงความสามารถในการให้ที่พักอาศัยแก่คู่สมรส (คู่สมรสชาวนิวซีแลนด์)
 • จดหมายสนับสนุนจากคู่สมรสชาวนิวซีแลนด์
 • หลักฐานของการอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมั่นคง
 • ฟอร์มสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate (INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)
 • ใบรับรองด้านประวัติอาชญากรรม

คำถามที่พบบ่อย

 

🔴 ขอวีซ่านิวซีแลนด์ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่

ตอบ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวควรมีเงินในบัญชีตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป หากวีซ่าเยี่ยมเยือนควรมีตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้จะต้องพิจารณาสปอนเซอร์ร่วมด้วย

🔴 ทำวีซ่านิวซีแลนด์ 2021 นี้ ได้หรือไม่

ตอบ ปัจจุบันสามารถทำได้แค่วีซ่าถาวรเท่านั้น

แม้ว่านิวซีแลนด์จะมีวีซ่าหลายประเภท แต่ปัจจุบันการทำวีซ่านิวซีแลนด์ (2020-2021) สามารถยื่นขอได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น และเนื่องจากสถานการณ์โควิด การพิจารณาวีซ่านิวซีแลนด์ จึงใช้เวลานานกว่าปกติ ทั้งนี้คุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่เราได้  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

VISATOGO Visa is easy to get.

สอบถามเพิ่มเติม