รับทำวีซ่า สเปน

รับทำวีซ่า สเปน เชียงใหม่

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า สเปน

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

ที่อยู่ : 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2
ยูนิต A / 1 ถ. สุขุมวิท
คลองเตยเหนือวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

วัน และเวลาทำการ:
08:30 ถึง 12:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)
13:00 ถึง 16:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)

ติดต่อสถานทูต

สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 123 ถ. รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วีซ่าสเปน

VisatogoChiangmai วีซ่าทูโก เชียงใหม่ ขอวีซ่าสเปน

วีซ่าสเปน คือ วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว, เยี่ยมครอบครัว-คนรัก, ติดต่อธุรกิจ ประชุม-สัมนา, ดูงาน, ไปงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่ สถานฑูตสเปนได้ ท่านจะต้องมีจุดหมายหลักในการเดินทางเป็นประเทศสเปน และวีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าระยะสั้นอยู่ได้ไม่เกิน 90 วันเท่านั้น ! ในช่วงเวลา 180 วัน วีซ่าระยะสั้นสามารถออกให้ทั้งเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเพียงครั้งเดียวหรือเข้าได้หลายครั้ง

วีซ่า สเปน ท่องเที่ยว / เยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 •  รูปถ่ายสี 1 ใบ (ขนาด 47 มม. x 36 มม.)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง พร้อมสําเนา 2 ฉบับ
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทํางาน
 • หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสําหรับดูแลค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาการเดินทาง
 • หลักฐานการจองที่พัก /โรงแรม
 • สําเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • รูปถ่ายสี 1 ใบ (ขนาด 47 มม. x 36 มม.)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง พร้อมสําเนา 2 ฉบับ
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทํางาน
 • หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสําหรับดูแลค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาการเดินทาง
 • ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อการศึกษา
 • หนังสือตอบรับจากสถาบันศึกษา
 • สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง
 • สําหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) :สําเนาสูติบัตรและใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • รูปถ่ายสี 1 ใบ (ขนาด 47 มม. x 36 มม.)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง พร้อมสําเนาหน้าแรก 2 ฉบับ
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • สัญญาว่าจ้างงาน หรือ ข้อตกลงการทํางานซึ่งยังไม่สิ้นสุดลงสําหรับไปทํางานตามฤดูกาลจากนายจ้างที่มีถิ่นพํานักอยู่ในฟินแลนด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อนี้

              – สถานทีทํางาน

              – ระยะเวลาของการว่าจ้างงาน

              – ค่าตอบแทน/รายได้/เงินเดือน

              – จํานวนชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ / เดือน

              – วันหยุด

              – อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงในการทํางาน

              – วันที่เริ่มต้นการว่าจ้างงาน

 

หมายเหตุ กําหนดอายุของวีซ่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่สัญญาการว่าจ้างงานเริ่มต้นขึ้น

 • หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง
 • ใบรายงานสถานทีพักอาศัย
 • สําเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง

วีซ่าติดตามคู่สมรส

ทำเรื่องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ก่อนการเดินทาง โดยการเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ และ อัพโหลดเอกสาร ดังนี้ 

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครขอวีซ่า 
 2. รูปถ่ายขนาด 3.5*4.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 
 3. เอกสารใบหย่า / ใบทะเบียนสมรส / สูติบัตร / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองที่ แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศและสถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย

VISATOGO Visa is easy to get.

สอบถามเพิ่มเติม