รับทำวีซ่า อเมริกา

วีซ่า อเมริกา

วีซ่า อเมริกา

VisatogoBangkok วีซ่าทูโก ขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่า อเมริกา คือ วีซ่าที่ทำให้ผู้ถือสามารถเดินทางไปสนามบิน ท่าเรือ หรือจุดผ่านแดนทางบก เพื่อขออนุญาตจาก Department of Homeland Security (DHS), Customs and Border Protection (CBP) เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้

การขอ วีซ่า อเมริกา นั้นจำเป็นจะต้องกรอกฟอร์ม และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากนี้ส่วนสำคัญอีกประการคือ การตอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครหลายคนนั้นอาจจะกังวลในส่วนนี้ ดังนั้นการตอบสัมภาษณ์ที่ตรงตามจุดประสงค์การขอวีซ่า และสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นจึงสำคัญ

วีซ่า อเมริกา มีกี่ประเภท ?

วีซ่าอเมริกานั้นมีหลายประเภท เราได้สรุปประเภทวีซ่าอเมริกาที่ใช้หลัก ๆ ดังนี้
 

1. วีซ่าชั่วคราว (Nonimmigrant visas) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ หรือนักศึกษา ได้แก่

🔴 วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (B-2): วีซ่าสำหรับคนที่ต้องการไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน แฟน เพื่อน ครอบครัว และญาติ

🔴 วีซ่าธุรกิจ (B-1): วีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือการเจรจาสัญญา

🔴 วีซ่านักเรียน (F-1): วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาในสหรัฐอเมริกา ในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง

2. วีซ่าถาวร (Immigrant Visas) สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ได้แก่

🔴 วีซ่าคู่หมั้น (K-1): วีซ่าสำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติของพลเมืองสหรัฐอเมริกา เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่หมั้นชาวต่างชาติเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐอเมริกาภายใน 90 วัน

🔴 วีซ่าติดตามของบุตร (K-2): วีซ่าสำหรับบุตรของคู่หมั้นชาวต่างชาติ เพื่อเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

🔴 วีซ่าแต่งงาน (IR-1): วีซ่าอเมริกาถาวร คือวีซ่าสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปพำนักในสหรัฐอเมริกากับพลเมืองสหรัฐอเมริกาแบบถาวร

วีซ่า อเมริกา
วีซ่า อเมริกา วีซ่าชั่วคราว B1 B2 ระยะเวลา 10 ปี

รายละเอียดเอกสารการขอ วีซ่า อเมริกา

 วีซ่าชั่วคราว

วีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (B-2)

วีซ่า ธุรกิจ (B-1)

รายการเอกสาร

 • กรอกแบบฟอร์ม DS-160 : Consular Electronic Application Center website
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 รูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ชำระแล้ว
 • เอกสารยืนยันการสัมภาษณ์

 

เอกสารประกอบอื่น ๆ

 • แผนการเดินทาง
 • เอกสารการเงิน ได้แก่ Bank Statement หลักฐานแสดงรายได้ปัจจุบัน การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ
 • เอกสารการงาน ได้แก่ หนังสือรับรองงาน การอนุมัติวันหยุด ใบจดทะเบียนธุรกิจ
 • ประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)

 

เอกสารสำหรับกรณีเดินทางไปเยี่ยมญาติ

 • สำเนาหลักฐานสถานภาพของญาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด ใบรับรองสัญชาติ วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ)
 • *กรณีที่มีผู้เชิญรับรองที่พักให้ ให้แสดงจดหมายเชิญจากผู้เชิญ
 
การขอ วีซ่า อเมริกา จะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะสามารถทำการนัดสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้หากผู้ขอวีซ่ามีกำหนดระยะเวลาเดินทาง ควรเตรียมการล่วงหน้า โดยสามารถให้เรา >>เช็คคิว วีซ่า อเมริกา<<
 
อ่านเพิ่มเติม : Visitor Visa l U.S. DEPARTMENT of STATE

วีซ่านักเรียน (F-1)

รายการเอกสาร

 • กรอกแบบฟอร์ม DS-160 : Consular Electronic Application Center website
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป
 • แบบฟอร์ม I-20
 • เอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นในด้านการเงิน สังคม และครอบครัวที่มีต่อประเทศของท่าน ที่แสดงได้ว่าท่านจะต้องเดินทางกลับมายังประเทศของท่านหลังจากโครงการศึกษาในสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง
 • ไม่สามารถใช้สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารยื่นประกอบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านนำใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารตัวจริงหรือสมุดเงินฝากติดตัวมาแสดงด้วย
 • ในกรณีที่ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลอื่น ให้ท่านนำหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ให้การสนับสนุนนั้น (เช่นสูติบัตร) แบบฟอร์มผู้เสียภาษีตัวจริงของผู้สนับสนุน สมุดเงินฝากและ/หรือใบรับรองเงินฝากประจำ
 

เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่แสดงถึงความเตรียมพร้อมด้านการศึกษา ตัวอย่างเช่น ใบรับรองผลการศึกษาของโรงเรียน (ควรนำตัวจริงมาแสดง) ที่มีรายละเอียดผลการศึกษาระบุไว้ ใบประกาศนียบัตรยืนยันการผ่านการสอบวัดระดับตามระบบการศึกษาของอังกฤษ (A-levels ฯลฯ) ผลการสอบที่มีมาตรฐาน (SAT, TOEFL ฯลฯ) และประกาศนียบัตรอื่น 

อ่านเพิ่มเติม : Study & Exchange l U.S. DEPARTMENT of STATE

วีซ่าทำงาน (Work visa)

วีซ่าทำงานเป็นได้ทั้งวีซ่าชั่วคราว และวีซ่าถาวร ขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้น ๆ

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์ม DS-160 : Consular Electronic Application Center website
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป
 • หลักฐานที่แสดงความสามารถในการทำงานของท่าน และเอกสารยืนยันวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงจากนายจ้างเก่าและนายจ้างปัจจุบันที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและผลงานที่ท่านเคยทำ ตลอดจนระยะเวลาที่ท่านได้ทำงานกับนายจ้างนั้น ๆ โดย หากปัจจุบันท่านทำงานในสถานะ H-1B ให้แก่นายจ้างใดๆอยู่ โปรดส่งสลิปเงินเดือนสำหรับปีปัจจุบันและหลักฐานการยื่นภาษีรัฐบาลกลาง (IRS Form 1040 และ W-2) ของทุกปีที่ท่านได้ทำงานในสหรัฐอเมริกา และควรนำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย ;
 • สลิปเงินเดือนจากนายจ้างปัจจุบันและก่อนหน้า
 • ชื่อและหมายเลขติดต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทที่จ้างงานท่านทั้งหมด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • ประวัติการทำงานหรือ CV

อ่านเพิ่มเติม : Employment l U.S. DEPARTMENT of STATE

วีซ่าคู่หมั้น (K-1)

วีซ่าติดตามของบุตร (K-2)

วีซ่า K-1 วีซ่าประเภทนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปอเมริกา และทำการสมรสกับพลเมืองอเมริกัน ภายในระยะเวลา 90 วัน โดยหลังจากนั้นจึงจะสามารถยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพ โดยการกรอกแบบฟอร์ม I-485

ข้อสำคัญ ของวีซ่าประเภทนี้คือ พลเมืองอเมริกัน หรือผู้ถือกรีนการ์ด จะต้องพบกับคู่หมั้นในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการขอวีซ่า โดยนับวันที่พบกันครั้งแรกเป็นวันที่ 1 จึงจะสามารถขอวีซ่าได้ แต่ถ้าหากไม่ถึง 2 ปี ก็ยังสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ระยะเวลาการพิจารณาอาจยาวออกไป

วีซ่า K-2 วีซ่าประเภทนี้ จะได้รับภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากที่วีซ่า K-1 ได้รับการอนุมัติ โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี

วีซ่า อเมริกา
รายการเอกสาร
 • แบบฟอร์ม DS-160 : Consular Electronic Application Center website
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป
 • ใบคำร้องวีซ่าคู่สมรสออนไลน์ สำหรับสปอนเซอร์ชาวอเมริกัน (I-129F)
 • หนังสือค้ำประกันจากสปอนเซอร์หรือสปอนเซอร์หลัก (I-134)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้สมัครพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษมีตราประทับรับรองคำแปล เช่น หนังสือเดินทาง ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนหย่า (ถ้าเคยหย่ามาก่อน) เป็นต้น
 • หนังสือรับรองโสด
 • เอกสารส่วนตัวของสปอนเซอร์ เช่น ใบเกิด หนังสือเดินทาง Naturalization certificate ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบหย่า (ถ้าเคยหย่ามาก่อน) เป็นต้น
 • เอกสารแหล่งพำนักในอเมริกาของสปอนเซอร์ เช่น สัญญาเช่า เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน หลักฐานการผ่อนชำระค่าบ้าน หรือ mortgage statement บิลค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น
 • เอกสารการงานและรายได้ของสปอนเซอร์ เช่น เอกสารภาษีเงินได้ปีล่าสุดหรือ Tax Return Transcript ปีล่าสุด หนังสือรับรองงาน เป็นต้น
 • ใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจของผู้สมัคร
 • ผลตรวจสุขภาพของผู้สมัคร
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น ใบทะเบียนสมรส รูปถ่าย แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
  อ่านเพิ่มเติม : Nonimmigrant Visa for a Fianc(é)e (K-1) l U.S. DEPARTMENT of STATE

ขั้นตอนการขอวีซ่า K-1 K-2 ในการดำเนินการกับ VISATOGO

 1. เจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ข้อมูลของผู้ขอวีซ่า
 2. ผู้ขอวีซ่า ส่งเอกสารมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการแปลเอกสาร รับรองกงสุล รวมถึงกรอกฟอร์ม I129F พร้อมชำระค่าธรรมเนียม USCIS ผ่านบัตรเครดิต หลังจากนั้น บริษัทจะส่งเอกสารพร้อมแบบฟอร์มทั้งสองไปที่ หน่วยงาน USCIS (US Citizenship and Immigration Services) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นเอกสารในขั้นตอนแรก เพื่อตรวจสอบ และคุณจะได้รับ AO1 และใบเสร็จเพื่อเชคสถานะ
 3. หลังจากนั้น หน่วยงาน USCIS จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน NVC (National Visa Center) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสองคน

  *โดยใน 2 ขั้นตอนนี้ จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน หรืออาจนานกว่านั้น

 4. ถ้าทั้งสองหน่วยงานอนุมัติ เคสจะถูกส่งกลับมายังสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ทางบริษัทจะทำการนัดหมายสถานทูต เพื่อเข้าสัมภาษณ์ ขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับผู้ขอวีซ่า บริษัทจะแจ้งรายการเอกสารที่สำคัญ เอกสาร การเงิน การงาน หลักฐานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ แล้วทำการนัดหมายยื่นเอกสารกับทางสถานทูต หลังจากนั้นบริษัทจะทำการกรอกฟอร์ม DS-160 นัดหมายไปตรวจสุขภาพ และไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศไทย และชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต

 5. ก่อนยื่นทางเราจะนัด ลูกค้า (Thai Citizen) มาซักซ้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าที่บริการหน้าสถานทูตจนถึงเวลาที่ลูกค้าเข้าสัมภาษณ์

วีซ่า อเมริกา ถาวร

วีซ่าแต่งงาน (IR-1)

การขอวีซ่าแต่งงาน IR-1 ทั้งสองฝ่ายจะต้องจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยก่อนยื่นวีซ่าแต่งงาน ซึ่งลูกค้าฝ่ายชาวต่างประเทศต้องเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อมาขอใบรับรองโสดจากทางสถานทูต นำไปแปลรับรองกงสุลไทย และนำไปจดทะเบียนสมรสที่ยังสำนักงานเขต หลังจากจดทะเบียสมรสแล้ว สามารถเดินทางกลับต่างประเทศได้ และเริ่มดำเนินการขอวีซ่าแต่งงาน

วีซ่าแต่งงาน (IR-1) ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (IR-2) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรได้

อัปเดตมาตรการฮ่องกง

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์ม DS-260
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป
 • ใบคำร้องวีซ่าคู่สมรสออนไลน์ สำหรับสปอนเซอร์ชาวอเมริกัน (I-130)
 • ใบคำร้องวีซ่าคู่สมรส สำหรับคู่สมรสของสปอนเซอร์ชาวอเมริกัน (I-130A)
 • หนังสือค้ำประกันจากสปอนเซอร์หรือสปอนเซอร์หลัก (I-864)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้สมัครพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษมีตราประทับรับรองคำแปล เช่น หนังสือเดินทาง ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนหย่า (ถ้าเคยหย่ามาก่อน) เป็นต้น
 • เอกสารส่วนตัวของสปอนเซอร์ เช่น ใบเกิด หนังสือเดินทาง Naturalization certificate ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบหย่า (ถ้าเคยหย่ามาก่อน) เป็นต้น
 • เอกสารแหล่งพำนักในอเมริกาของสปอนเซอร์ เช่น สัญญาเช่า เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน หลักฐานการผ่อนชำระค่าบ้าน หรือ mortgage statement บิลค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น
 • เอกสารการงานและรายได้ของสปอนเซอร์ เช่น เอกสารภาษีเงินได้ปีล่าสุดหรือ Tax Return Transcript ปีล่าสุด หนังสือรับรองงาน เป็นต้น
 • ใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจของผู้สมัคร
 • ผลตรวจสุขภาพของผู้สมัคร
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น ใบทะเบียนสมรส รูปถ่าย แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น

 

อ่านเพิ่มเติม : Immigrant Visa for a Spouse of a U.S. Citizen (IR1) l U.S. DEPARTMENT of STATE

ขั้นตอนการขอวีซ่าถาวร IR-1 ในการดำเนินงานกับ VISATOGO

ภายหลังจากตกลงดำเนินงานกับทาง VISATOGO แล้ว ทางบริษัทจะกำหนดการทำงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
 2. ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน (IR-1)

บริษัทจะทำการสัมภาษณ์รายละเอียด และส่งรายการเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมในการจดทะเบียนสมรสให้กับคุณทั้งคู่ และบริษัทจะทำการนัดหมายคิวยื่นเข้าสถานทูต เพื่อการขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” ก่อนที่คู่สมรสเดินทางมาประเทศไทย (คิวเข้าสถานทูตควรนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน)

เมื่อคู่สมรสเดินทางมายังประเทศไทย ทางบริษัทจะนัดหมายให้มาที่สำนักงาน เพื่อ กรอกฟอร์ม “หนังสือรับรองความเป็นโสด” และพาคู่สมรสเข้าสถานทูต ตามคิวนัดหมายไว้

หลังจากได้รับ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” จากทางสถานทูตแล้ว บริษัทจะนำไปแปล และรับรองเอกสารจากกงสุลไทย ใช้เวลา 3-5 วันทำการ

หลังจากจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้ว บริษัทจะสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน และรายการเอกสาร การขอวีซ่าแต่งาน (IR-1)

แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
 1. ลูกค้าคนไทย (Thai Citizen) จัดเตรียมเอกสาร ทางราชการ ส่งมาที่บริษัท เราจะแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ รับรองกงสุลไทย ลูกค้าต่างประเทศ (U.S. Citizen) จัดส่งเอกสาร ที่เราแจ้งมายังบริษัท และดำเนินการกรอกฟอร์ม I129F พร้อมชำระค่าธรรมเนียม USCIS ผ่านบัตรเครดิต หลังจากนั้น บริษัท จะส่งเอกสารพร้อมแบบฟอร์มทั้งสองไปที่ หน่วยงาน USCIS ( US Citizenship and Immigration Services ) ประเทศอเมริกา เพื่อยื่นเอกสารในขั้นตอนแรก เพื่อตรวจสอบลูกค้าต่างประเทศ (U.S. Citizen) และจะได้รับ AO1 และใบเสร็จ เพื่อไว้เชคสถานะ
 2. หลังจากนั้น หน่วยงาน USCIS จะส่งข้อมูลไปยงหน่วยงาน NVC ( National Visa Center ) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสองคน
  *โดย 2 ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน หรืออาจนานกว่านั้น
 3. ถ้าทั้งสองหน่วยงาน อนุมัติ เคสจะถูกส่งกลับมายังสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ทางเราจะทำการนัดหมายสถานทูตเพื่อเข้าสมภาณ์ ขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับลูกค้าคนไทย (Thai Citizen ) บริษัทจะแจ้งรายการเอกสารที่สำคัญ เอกสาร การเงิน การงาน หลักฐานความสัมพันธ์ ทั้งคู่ แล้วทำการนัดหมายยื่นเอกสารกับทางสถานทูต 
 4. บริษัทจะกรอกฟอร์ม DS-260 ให้กับลูกค้าคนไทย ทำการนัดหมายไปตรวจสุขภาพ และไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศไทย และชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต
 5. ก่อนยื่นทางบริษัทจะนัด ลูกค้าคนไทย (Thai Citizen) มาซักซ้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าที่บริการหน้าสถานทูตจนกว่าลูกค้าจะเข้าสัมภาษณ์

ในกรณีสถานทูตออกวีซ่าประเภท วีซ่าแต่งงาน (IR-1) ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการถือวีซ่า กรีนการ์ด ในประเทศไทยก่อนการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

🔴 ขอวีซ่าอเมริกา 10 ปี เป็นวีซ่าประเภทอะไร ?

ตอบ โดยทั่วไปแล้ววีซ่า 10 ปี จะเป็นวีซ่าประเภท B-1 หรือ B-2 ส่วนวีซ่าประเภทอื่น ๆ นั้น อายุของวีซ่าจะแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์การเดินทาง

🔴 ขอวีซ่าอเมริกา ช่วงโควิด มีหลักเกณฑ์ใดเปลี่ยนไปหรือไม่ ?

ตอบ หลักเกณฑ์การขอวีซ่าอเมริกานั้นยังคงเดิม เพียงแต่การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้

อ่านเพิ่มเติม : COVID-19 Information l U.S. Embassy & Consulate in Thailand

การขอ วีซ่า อเมริกา นั้น วีซ่าบางประเภทค่อนข้างมีรายละเอียดซับซ้อน อีกทั้งการตอบสัมภาษณ์ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับการพิจารณาวีซ่า ดังนั้นการเตรียมข้อมูล และเตรียมตัวที่ดีจึงสำคัญ หากคุณไม่แน่ใจในการเตรียมเอกสาร หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ เรายินดีให้คำปรึกษาคุณ 

>>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

🔴 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8:00 – 16:00

🔴 สถานทูตอเมริกา

95 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Email: support-thailand@ustraveldocs.com

วีซ่า-อเมริกา