รับทำวีซ่า เชงเก้น

วีซ่าเช้งเกน visatogo

วีซ่า เชงเก้น

วีซ่าทูโก บริการขอวีซ่า

วีซ่าเชงเก้น คือ ?

วีซ่าที่สามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 26 ประเทศ ที่ทำข้อตกลงร่วมกัน นั่นก็คือ การมี วีซ่า เชงเก้น คุณก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวใน 26 ประเทศได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุก ๆ ประเทศที่ไป เหมาะกับคนที่ต้องการจะเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

26 ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น ได้แก่ ฝรั่งเศส ออสเตรีย เบลเยี่ยม เยอรมันนี เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ เอสโทเนีย อิตาลี เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์ ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา สโลวาเกีย และสโลเวเนีย

ประเภทของ วีซ่า เชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

 1. วีซ่าประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว (Single entry visa) สำหรับคนที่มีแผนการเดินทางแค่ในประเทศเชงเก้น โดยจะเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้แค่หนเดียว เมื่อออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วจะกลับเข้ามาไม่ได้อีก (แต่ภายในประเทศเชงเก้นด้วยกันเองจะเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้)

 2. วีซ่าประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple entry visa) สามารถออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วกลับมาอีกครั้งเหมาะสำหรับสำหรับคนที่มีแผนการจะไปเที่ยวประเทศอื่นนอกจากประเทศเชงเก้น

 3. วีซ่าพำนักระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศเชงเก้นมากกว่า 90 วัน

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น 

**หากท่านต้องการข้อมูลอัพเดตล่าสุด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ยื่นวีซ่า-visatogo

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

 • พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 3 เดือน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • Cover Letter
 • ใบรับรองการงาน
 • Bank Guarantee
 • สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนการเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ที่พัก
 • ประกันการเดินทาง

ข้อสังเกตการยื่นขอวีซ่า เชงเก้น

 • ต้องการเดินทางไปเพียงประเทศเดียว สามารถยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต หรือศูนย์ยื่นประเทศนั้น
 • ต้องการเดินทางไปมากกว่าสองประเทศ

สามารถยื่นขอวีซ่าที่

 • สถานทูต หรือศูนย์ยื่นประเทศที่คุณจะพำนักนานที่สุด
 • สถานทูต หรือศูนย์ยื่นประเทศที่คุณจะเดินทางไปถึงเป็นอันดับแรก หากการพำนักอยู่ในแต่ละประเทศมีระยะเวลาที่เท่า ๆ กัน

ข้อมูลวีซ่าเชงเก้น : Schengen Visa Info