รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์

รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์ เชียงใหม่

🔴 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าเนเธอซีแลนด์ VFS 

อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้องเลขที่ 404-405 ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02-118-7003 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-12:00 | 13:00-16:00น) Email: info.nlth@vfshelpline.com
เปิดยื่นขอวีซ่าวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30-12:00 | 13:00-14:00น.
Web: visa.vfsglobal.com/

🔴 ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 02-309-5200
ทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น
Web: netherlandsandyou.nl

วีซ่า เนเธอร์แลนด์

VisatogoChiangmai วีซ่าทูโก เชียงใหม่ ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์ คือ คุณสามารถเลือกประเภทวีซ่าจากระยะเวลาที่ต้องการพำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์ และจุดประสงค์ที่จะเดินทาง หากคุณมีสปอนเซอร์ในการเดินทางประเภทวีซ่าก็จะต่างออกไป วีซ่า เนเธอร์แลนด์ นั้นมีหลายประเภท เราได้สรุปประเภทของวีซ่าไว้หลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รายละเอียดเอกสารการขอ วีซ่า เนเธอร์แลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว (Travel Visa)

รายงานเอกสาร

 • แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ลงทะเบียนก่อน)

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้ อีก อย่างน้อย 3 เดือน นับจาก วันที่เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูป) จำนวน 2 ใบ

 • รูปถ่ายสีหน้าตรงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ

 • หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย

 • หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 • รายละเอียดตารางการเดินทาง

 • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 • ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น

 • หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 • เช็กลิตส์ (Checklist) จะแยกตามประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ

วีซ่าเยี่ยมเยือน (VisitorVisa)

รายงานเอกสาร

 • หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุการใชง้านเหลือเกิน กว่า 6 เดือน นับจากวันที่เ ดินทางและต้องมี
  หน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

 • หนังสือเดิน ทางเล่มเก่า (ถ้ามีควรยื่นประกอบ) – เพื่อแสดงประวัติการเดินทางที่ผ่านๆมา

 • รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พื้น หลังสีขาว (ความยาวใบหน้า 3.0 ซม.)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี)

 • สำเนาใบทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า , สำเนาใบมรณบัตรคู่ส มรส-กรณีหม้าย (ถ้ามี)

 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน แบบไป-กลับ เท่านั้น
  (สถานทตูฯขอแนะนำมิให้ท่านชำระเงิน ก่อนทที่คำร้อง ขอวีซ่า จะได้รับการอนุมัติ)

 • ประกันการเดินทางวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ
  เทียบเท่าเงินบาท (เราสามารถจัดทำให ท่านได้)

 • เอกสารหลักฐานการทำงาน (ถ้าเป็นภาษาไทย ให ้แนบเอกสารชุดแปลภาษาอังกฤษด้วย)
  อาทิเช่น
  – หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
  – หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน (สำเนาได้)
  – ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์(สำเนาได้)
  – หนังสืออนุมัติลาหยดุ (ถ้ามี)

 • ใบแสดงรายได ้ต่อเดือน ( Slip เงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน ถ้ามี

 • เอกสารการเชิญ /การรับรองที่พัก (ตัวจริง)
  เอกสารนี้จะต องกรอกอย่างสมบูรณ์โดยผู้เชิญ และจะต้องมีการรับรองลายเซ็นของผู้เชิญ ที่
  เทศบาลเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์
  หากผเู้ชิญ เป็นผู้รับรองค่า ใช้จา่ยทั้งหมด ผู้เชิญ จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน
  (เช่น เอกสารแสดงเงินเดือน 3 เดือน เอกสารการชำระภาษีเงิน ได้เอกสารการไดรับเงิน 
  บำนาญ เป็นต้น)
  หากผู้ขอวีซ่า รับรองค่า
  ใช้จ่ายเอง
  เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างน้อย 34 ยโู ร
  ต่อวัน (หรือ 1,400 บาท/วัน) ได ้แก่
  – รายการเดินบัญชีออมทรัพย์บัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (ตัวจริง+สำเนา)
  แนะนำให ้ขอจากธนาคาร

 • สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอรต์ ของผู้เชิญ รวมทั้งสำเนาหน้าประทับที่เดิน ทางไป-กลับไทย
  กรณีผู้เชิญ เคยเดิน ทางมาที่ไทยก่อนหน้านี้

 • เอกสารยืนยันความสมั พันธุ์กับผู้เชิญ กรณีเกี่ยวข้องทางครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส, สูติบัตร,
  ทะเบียนบ้าน

 • กรณีเยี่ยมแฟนหรือคนรัก ให้เพิ่ม เตรียม เอกสารแสดงความสมัพันธุ์การติด ต่อ ระหว่างกัน ไดแ้ก่
  รูปถ่าย, Email, Chat, Line, ใบเสร็จค่า โทรศัพท์, หลักฐานการโอนเงิน ให้กัน เป็นตน

วีซ่านักเรียน/ทำงาน/ติดตามคู่สมรส 

รายงานเอกสาร

วีซ่าระยะยาว (MVV) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีจุดประสงคจ์ะพำนักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์มากกวา่ 90 วัน โดยจะต้องยื่นขอที่สถานทูตโดยตรงหรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเนเธอร์แลนด์ (IND)
หากผู้สมัครต้องการไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลาติดต่อกนั นานกวา่ 90วัน เพื่อ จุดประสงค์ในการ
ทำงาน เรียน หรือพา นักอาศัยกับครอบครัว

จะตอ้งยนื่ ขอวีซ่าระยะยาวและ/ หรือขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่วีซ่าพำนักระยะยาวเรียกอีกอย่างว่าการอนุญาตเพื่อการพำนักชั่วคราว(วีซ่าเอ็มวีวี)
MVV น้ีคือวีซ่าประเภท D ซึ่งผู้สมัครสามารถใช้วีซ่านี้เดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละยนื่ ขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่หลังจากนั้น
หากผู้สมัครไม่ตอ้งการขอวีซ่าเอ็มวีวีและประสงค์ที่จะพำนักอยู่ต่อไปในประเทศเนเธอร์แลนด์นานกว่า 90วัน จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (Immigration and Naturalisation Service
(IND) เพื่อจดทะเบียน และ/หรือยื่น ขอใบอนุญาตถิ่นที่อยเู่มื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเนเธอร์แลนด์
** ในประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มา การแยกประเภทของวีซ่าระยะยาวอย่างจริงจังแต่เรียกรวมกันว่า MVV โดยความแตกต่างคือ มีผู้ค้ำ ประกัน ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ถ้าเจ้านายเป็นผู้ค้ำ ประกัน ก็อาจเรียกได้ว่าวีซ่าทำงาน ถ้าค้ำ
ประกัน ตัวเองโดยมีเอกสารรับรองการสมัครเข้าเรียนจากทางสถานศึกษาก็จะเรียกวา่ วีซ่านักเรียน หรืออื่นๆ หากผู้สมัครและสปอนเซอร์ยังไม่ได้จ้ดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่วาจะในประเทศไทยหรือ ่
ในเนเธอร์แลนด์ทั้งคู่จะถือว่ากำลังยื่น ขอวีซ่าคู่หม้้น สำหรับคู่ที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ถือเป็นวีซ่าคู่สมรส ซึ่งการสมรสนั้นก็เอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์ต่อการขอวีซ่าเอ็มวีวีสรุปคือการขอวีซ่าระยะยาวหรือเอ็มวีวีนั้น
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การไปพำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์ของผู้สมัครและผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ว่าเป็นใคร (เป็นคู่หมั้นสามีภรรยา นายจ้าง ฯลฯ)

 •  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า 
 •  รูปถ่าย สีหรือขาวดำ 2 รูป
 •  พาสปอร์ต วันหมดอายุควรจะมีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ไปยื่นขอ 
 • สูติบัตร หรือ ใบแจ้งเกิด แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์
 •  ทะเบียนบ้าน แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์
 •  สำเนาพาสปอร์ตของบิดา มารดา (ทั้งสองคน หากยังมีชีวิตอยู่) ทุกหน้าที่มีการแสตมป์
 •  หากบิดาหรือมารดาคนหนึ่งคนไทยยังคงอยู่ในประเทศไทย ให้ออกเอกสารทางกฏหมายรับรองให้แก่ผู้ปกครองคนที่จะเดินทางไปพร้อมผุ้เยาว์ในเนเธอร์แลนด์ และยอมรับว่าผู้ปกครองในประเทศไทยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น (เอกสารสำหรับบิดามารดาที่หย่าร้างกัน)
  ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี
 • หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสดที่ทางเทศบาล หรืออำเภอออกให้ พร้อมมีพยานรับรอง 3 คน แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์ (เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี
 • หนังสือรับรองเซ็นโดยผู้เยาว์ว่าตนเองไม่มีบุตรอยู่ในความรับผิดชอบ

ข้อมูลการขอวีซ่าประเทศออสเตรียมีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

แนะนำให้ติดต่อกับเรา