รับทำวีซ่า เบลเยียม

รับทำวีซ่า เบลเยียม เชียงใหม่

🔴 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่า เบลเยียม (TLScontact)

อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Web: visas-be.tlscontact.com
Tel: 02-838-6666

🔴 ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต เบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย

ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Tel: 02-108-1800–4 (แผนกกงสุล) การเดินทาง เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1

วีซ่าเบลเยียม

Visatogo Chiangmai วีซ่าทูโก เชียงใหม่ รับทำวีซ่าเบลเยียม

รายละเอียดเอกสารการขอ วีซ่า เบลเยียม

วีซ่าชั่วคราว

 

วีซ่าท่องเที่ยว (Travel visa)

 
ไอคอนยืนยันโดยชุมชน
 

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทางประเทศที่มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดการเดินทางตามแผน
 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกและลงนามพร้อมรูปถ่ายสีล่าสุด 1 รูป (3.5×4.5 ซม.) สีขาว
  พื้นหลังติดกาวบนแบบฟอร์มใบสมัคร
 • เอกสารเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจใน 
  การยื่นขอวีซ่าของท่าน
 •  กําหนดการเดินทางโดยละเอียด
 •  สำเนาการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาการเข้าพักในเบลเยียมและประเทศอื่นๆ ในเชงเก้น
 • จดหมายของนายจ้างระบุรายได้และวันลาพักร้อนของคุณได้รับอนุญาตหรือ
 • สําเนาจารึกในทะเบียนการค้าหรือเป็นหุ้นส่วนใน บริษัท หรือ
 • ใบรับรองจากโรงเรียนที่ระบุวันลาพักร้อนของคุณที่อนุญาต (ในกรณีที่นักเรียน)
 • หลักฐานแสดงวิธีการทางการเงินส่วนบุคคลที่เพียงพอ : สําเนาสมุดบัญชีธนาคารฉบับปรับปรุงหรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารฉบับปรับปรุง
  และสําเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

วีซ่าเยี่ยมเยือน (Visitor visa)

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ 
 •  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าระยะสั้นสำหรับประเทศเบลเยี่ยม(กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น) พร้อมติดกาว รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 3.5×4.5 ซม. (รูปถ่ายสีและพื้น หลังสีขาวจำนวน 1 รูป)
 • เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยียม)สำหรับผลการ 
  พิจารณาวีซ่า
 • สำเนาหน้าหนังสือเดิน ทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
 • หนังสือเชิญซึ่ง แสดงจุดประสงค์การเยี่ยมเยือน และระบุสถานที่อยู่โดยชัดเจนพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เชิญอีเมล รวมถึงกำหนดระยะเวลาทเี่ชิญให้มาพำนัก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบรับรองถิ่นที่อยู่ของผู้ค้ำประกันที่ยืนยันว่า ตนมีสิทธิที่จะพำนักอาศัย อยู่ในประเทศเบลเยียมโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
 •  บันทึกทะเบียนครอบครัว (ผู้ค้ำาประกันสามารถขอได้จากสำานักงานเขตที่ตนเองอาศัยอยู่)  
 • หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได้ประจำของผู้ค้ำาประกัน (ใบสำคัญการรับเงินเดือนของตน 3 เดือนล่าสุด, หลักฐานยืนยันเงินสวัสดิการครอบครัว หรือ หลักฐานยืนยันการชำระภาษีเงินได ้สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

วีซ่านักเรียน/นักศึกษา (Student visa)

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดิน ทางจะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปีนับจากวันที่เดินทางไปถึงเบลเยี่ยม
 • แบบฟอรม์ คำร้องขอวีซ่า ระยะยาวประเทศเบลเยียม (กรอกขอ้ความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น) พร้อมติดกาวรูปถ่าย
  ปัจจุบันขนาด 3.5×4.5 ซม. (รูปถ่ายสีและพื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป)
 • เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยียม)สำหรับผลการ 
  พิจารณาวีซ่า
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ หนังสือเชิญซึ่ง แสดงจุดประสงค์การเยี่ยมเยือน และระบุสถานที่อยู่โดยชัดเจนพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เชิญอีเมล รวมถึงกำหนดระยะเวลาทเี่ชิญให้มาพำนัก
 • หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบัน การศกึษา(**)(โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย) 
 • ในประเทศเบลเยียมซึ่งรัฐบาลรับรองวิทยฐานะ (+ สำเนา 1 ฉบับ) โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
  – หลักฐานการลงทะเบียนสมัครเรียนระยะยาว (***) 
  – คำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษา เทียบเท่าประกาศนียบัตรการศึกษาต่างประเทศ (***)
  – หลัก ฐานการพจิารณาตอบรับเขา้สถานศกึษา(ชั่วคราว) (***)
  – หลัก ฐานการลงทะเบียนสมัครสอบเข้าสถานศึกษา (***)
 • ต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษา แบบฟอร์ม 32 (+ สำเนา 1 ฉบบั ) (*)
  เอกสารฉบับนี้ต้องได้รับการประทับตราโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นในประเทศเบลเยี่ยม
  (ในกรณีที่ผู้ ค้ำประกัน มีถิ่นทที่อยู่ในประเทศเบลเยียม) หรือได้รับการรับรองนิติกรรมที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเบลเยี่ยม (ในกรณีที่ผู้ค้ำาประกันมีถิ่นที่
  พำนักในต่างประเทศ)
  หนังสือคำประกันรับผิด ชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่น ต่อ เมื่อบุคคล ผู้นั้น เป็นได้รับทุนรฐับาลเบลเยียมหรือสหภาพยุโรป ทั้งนี้หลักฐานต้นฉบับยืนยันว่า ตนเป็นนักเรียนทุน จำเป็นต้อง ยื่น แทน (+ สำเนา 1 ฉบับ )   

     ผู้ที่สามารถออกหนังสือค้ำประกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ผู้ค ้าประกันเป็นชาวเบลเยียม หรือชาวต่างชาติผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเบลเยียม

           – ต้น ฉบับหนังสือค้ำาประกัน รับผิด ชอบเกี่ยวกับค่า ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แบบฟอร์ม 32 ผ่านนิติกรรม                       ประทับตรา รับรองเอกสาร โดยเจ้าพนักงานปกครองในหน่วยราชการประจำถิ่นที่พำนักอาศัยของผู้ค้ำ                       ประกันในประเทศ เบลเยียม (+สำเนา 1 ฉบับ)
           – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบรับรองถิ่นที่อยู่ของผู้ค้ำประกัน
           – บันทึกทะเบียนครอบครัว (ผู้ค้ำประกันสามารถขอได้จากสำ นักเขตที่ตนเองอาศัย อยู่)
           – หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได ้ประจำของผู้ค้ำประกัน (ใบสำคัญ การรับเงินเดอื่นของตน 3 เดือน               สุดท้าย, หลักฐานยืนยันเงิน สวัสดิการครอบครัว หรือ หลัก ฐานยืนยันการชาระภาษีเงิน ได้สำหรับผู้                         ประกอบ อาชีพ อิสระ)
           – หรือใบรับรองจากสถาบนัการศึกษาในประเทศเบลเยียมในการเปิดบัญชีธนาคาร (blocked account)
              สำหรับ ระยะเวลาหนึ่ง ปีเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันตนเอง

 • ต้นฉบับและสำเนาใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นไม่เป็นโรคที่อันตรายและร้ายแรง
 • ต้น ฉบับและสำเนา หนังสือ รับรองความประพฤติหรือ หนังสือ รับรองการสอบประวัติ อาชญากร ซึ่งได้รับการรับรอง จากกระทรวงการต่างประเทศและผ่านการประทับตรารับรองนิติกรรมที่สถานทูตเบลเยี่ยม เอกสารฉบับนี้มีอายุ 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่น คำร้องขอวีซ่า (กรุณายื่น หนังสือเดินทางหรือ สำเนาที่สถานทตูก่อน เพื่อ ขอรับหนังสือนำไปใช้ในการยื่น คำร้องขอหนังสือ รับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ) *ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ต้องนำเอกสารที่จำเป็นเพื่อขอประทับ ตรารับรองนิติกรรมที่สถานทต

วีซ่าทำงาน (Work visa)

 
ไอคอนยืนยันโดยชุมชน
 

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทางประเทศที่มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดการเดินทางตามแผน
 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกและลงนามพร้อมรูปถ่ายสีล่าสุด 1 รูป (3.5×4.5 ซม.) สีขาว
  พื้นหลังติดกาวบนแบบฟอร์มใบสมัคร
 • เอกสารเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจใน 
  การยื่นขอวีซ่าของท่าน
 •  กําหนดการเดินทางโดยละเอียด
 •  สำเนาการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาการเข้าพักในเบลเยียมและประเทศอื่นๆ ในเชงเก้น
 • จดหมายของนายจ้างระบุรายได้และวันลาพักร้อนของคุณได้รับอนุญาตหรือ
 • สําเนาจารึกในทะเบียนการค้าหรือเป็นหุ้นส่วนใน บริษัท หรือ
 • ใบรับรองจากโรงเรียนที่ระบุวันลาพักร้อนของคุณที่อนุญาต (ในกรณีที่นักเรียน)
 • หลักฐานแสดงวิธีการทางการเงินส่วนบุคคลที่เพียงพอ : สําเนาสมุดบัญชีธนาคารฉบับปรับปรุงหรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารฉบับปรับปรุง
  และสําเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

วีซ่าคู่สมรส (Marriage visa)

รายการเอกสาร

 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันที่ยื่นคำร้องสำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า พร้อมกรอกข้อความรับรองความสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น 2 ชุด
 • รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5×3 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว จำนวน 3 รูป สำหรับเตรียมรูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ต้องเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติ ดังนี้
  – ฉากหลังสีขาวหรือครีมที่จะทำให้สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
  – มีความคมชัดและถ่ายโดยเน้นภาพไปที่ใบหน้า
  – เป็นรูปภาพที่อัดด้วยกระดาษสำหรับรูปถ่าย
  – มองเห็นทั้งใบหน้า, ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา, หมวก/หมวกแก๊ป หรือผ้าคลุมศีรษะใด ๆ ยกเว้นผู้ยื่นคำร้องที่ต้องสวมใส่สิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือพื้นฐานทางเชื้อชาติ)
  – รวมทั้งต้องติดรูปถ่ายที่กำหนดลงบนใบคำร้องขอวีซ่า

              ข้อควรระวัง : กรุณาปฏิบัติตามคุณสมบัติของรูปถ่ายที่ระบุไว้ข้างต้น ใบคำร้องขอวีซ่าของจะถือว่าไม่สมบูรณ์แบบหากรูปถ่ายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ภายในศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าประเทศเบลเยียมมีบริการถ่ายรูปที่ได้ตามมาตรฐานไว้ให้บริการผู้ยื่นคำร้องต้นฉบับ

 • หนังสือรับรองแพทย์

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองความประพฤติดี หรือหนังสือรับรองการสอบประวัติอาชญากร

 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
รายการเอกสาร คู่สมรส ฝ่ายสัญชาติเบลเยียม
 • ต้นฉบับ “หนังสือประกาศการสมรส” ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือคอมมูนในประเทศเบลเยียม
 • ต้นฉบับ “หนังสือค้ำประกัน” แบบฟอร์ม “3 บิซ” ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือคอมมูนในประเทศเบลเยียม
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่, สัญชาติ และสถานภาพครอบครัว ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือคอมมูนในประเทศเบลเยียม
 • เอกสารยืนยันรายได้ประจำของผู้ค้ำประกัน (สลิปเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย, เงินช่วยเหลือครอบครัว พร้อมสำเนาหลักฐานแสดงรายได้สุทธิประจำปีหลังชำระภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการอิสระ)
 • หลักฐานที่แสดงถึงที่พักอาศัยในประเทศเบลเยียม (สัญญาเช่าหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้าน)
 หมายเหตุ 
 1. แฟ้มคำร้องขอวีซ่าเพื่อการสมรสในประเทศเบลเยียมจำเป็นต้องยื่น 2 ชุด เรียงตามลำดับตามข้างต้น
 2. สถานทูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้ตามแต่กรณี

ข้อมูลการขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมมีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

แนะนำให้ติดต่อกับเรา

VISATOGO Visa is easy to get.

สอบถามเพิ่มเติม