นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้มาติดต่อ ใช้บริการ ผู้ขอเข้าพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของวีซ่าทูโก

321635421321

นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับผู้มาติดต่อ ใช้บริการ ผู้ขอเข้าพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของวีซ่าทูโก

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า วีซ่าทูโก” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ใช้บริการ ผู้ขอเข้าพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของวีซ่าทูโก และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้ 

  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        ในกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อ ใช้บริการ หรือขอเข้าอาคาร หรือขอเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของวีซ่าทูโก เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1.1

เพื่อควบคุมการเข้าพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของวีซ่าทูโก ตลอดจนเพื่อสังเกตการณ์ ป้องกัน ขัดขวาง และตรวจสอบการเข้าบริเวณดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต
เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่เฉพาะ รวมถึงการแลกบัตร
การลงทะเบียน การบันทึกประวัติและข้อมูลที่จำเป็นของผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานให้วี
ซ่าทูโก หรือผู้มาติดต่อวีซ่าทูโก ที่บริเวณพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่เฉพาะของวีซ่าทูโก หรือการบันทึกประวัติของผู้มีสิทธิจอดรถ ภายในบริเวณสถานที่ตามที่วีซ่าทูโกกำหนด การบันทึกประวัติของผู้มีสิทธิเข้า-ออก ภายในพื้นที่และบริเวณสถานที่ของวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate
Interests)

1.2

เพื่อดำเนินการตามกระบวนการภายในต่างๆ ของวีซ่าทูโก ก่อนการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ
วีซ่าทูโก เช่น การลงทะเบียน และ/หรือดำเนินการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนการเข้าปฏิบัติงานให้วีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

1.3

เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของวีซ่าทูโก รวมถึงการใช้กล้องวงจรปิดในการบันทึกภาพบุคคลที่อยู่บริเวณพื้นที่
สถานที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่เฉพาะของ
วีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate
Interests)

1.4

เพื่อควบคุมการเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของวีซ่าทูโกตลอดจนเพื่อสังเกตการณ์ ป้องกัน ขัดขวาง และตรวจสอบการเข้าถึงดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate
Interests)

1.5

เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน
และการบริหารจัดการภายในองค์กร

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate
Interests)

1.6

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ รวมถึงเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
(หากมี) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate
Interests)

1.7

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ
หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด
คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

1.8

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข
เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

1.9

เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต

ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล

(Vital Interests)

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของวีซ่าทูโก ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (โปรดอ่านเอกสารขอความยินยอมของเราเพิ่มเติมจากเอกสารนี้) 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

        โดยทั่วไปแล้ววีซ่าทูโก จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่วีซ่าทูโกกำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่วีซ่าทูโก แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่วีซ่าทูโก เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น

        –  นิติบุคคลที่ท่านมีฐานะเป็นผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ปฏิบัติงานแทน หรือ ลูกจ้าง

        –  พนักงานวีซ่าทูโก ในกรณีที่มีการรายงานเหตุการณ์และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของวีซ่าทูโก

        ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่วีซ่าทูโก ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

2.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

        (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง

        (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล Line ID

        (3) ข้อมูลการติดต่อกับวีซ่าทูโก (Communication Data) เช่น รูปภาพ ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

        (4) หมายเลขทะเบียนรถ

        (5) ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

        (6) ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ต้องมีตามกฎหมายในการปฏิบัติงาน

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

        วีซ่าทูโกไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่วีซ่าทูโกขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้วีซ่าทูโก ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากวีซ่าทูโกไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

        อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ใช้บริการ ผู้ขอเข้าพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ วีซ่าทูโก อาจมีบางกิจกรรมที่วีซ่าทูโกจะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือ ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และวีซ่าทูโกจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว

  1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        วีซ่าทูโกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่วีซ่าทูโกยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของวีซ่าทูโก

  1. การเปิดเผยข้อมูล

        ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ วีซ่าทูโกอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

        4.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ

        4.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่วีซ่าทูโก เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย

  1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

        ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่วีซ่าทูโก กำหนดในข้อ 7. หรือผ่านเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับวีซ่าทูโก ซึ่งสิทธิต่างๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

        ในกรณีที่วีซ่าทูโก ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับวีซ่าทูโกได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

        ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

        ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของวีซ่าทูโก รวมถึงขอให้วีซ่าทูโกเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อวีซ่าทูโกได้

5.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับวีซ่าทูโกได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

        ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.5    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโก ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.6    สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามวีซ่าทูโกอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น วีซ่าทูโกจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

 

5.7    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

        กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่วีซ่าทูโกมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ วีซ่าทูโกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.8    สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

        ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากวีซ่าทูโกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

  1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายแจ้งฉบับนี้

        เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

  1. วิธีการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อวีซ่าทูโก ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

    บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8C ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 254 3848

 

    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8E ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 046 0778

    อีเมล์:                                 pdpa@gmail.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 22 กรกฎาคม 2565