นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก

นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “วีซ่าทูโก” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา

        อย่างไรก็ตาม หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อการทำธุรกิจกับเรา เพื่อการสมัครงาน เพื่อการสมัครฝึกงาน เพื่อการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น โปรดศึกษานโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

  1.   วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ข้อ

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1.1

เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของวีซ่าทูโกและบริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโกหรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งของวีซ่าทูโก บริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโกหรือหน่วยงานภายนอก 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

1.2

เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.3

เพื่อวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของวีซ่าทูโกให้ดียิ่งขึ้นหรือเหมาะสมกับความต้องการของท่าน รวมถึงการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของวีซ่าทูโกเพื่อวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และกลยุทธ์การสื่อสารของวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.4

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.5

ในกรณีที่ท่านประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการของวีซ่าทูโก เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อประสานงานต่างๆ การพิจารณาคัดเลือกและยืนยันการเยี่ยมชม รวมทั้งเตรียมการอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่จะมาเข้ามาเยี่ยมชมกิจการของเรา

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.6

ในกรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อเรา  หรือแจ้งคำขอต่าง ๆ เช่น ขอรับบริการทำวีซ่า เป็นต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ หรือข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา รวมถึงการพิจารณาดำเนินการตามคำขอ การติดต่อส่งข้อมูล การออกใบเสร็จ (กรณีมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการสำเนาข้อมูลหรือส่งเอกสาร) การตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดเก็บเป็นบันทึกเพื่อติดตามผลการดำเนินการ และเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.7

เมื่อท่านดาวน์โหลดเอกสารบางอย่างจากเว็บไซต์ของเรา เช่น แบบการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพิ่มเติม เพื่อการติดต่อและส่งแบบสำรวจ เพื่อสอบถามความคิดเห็น และนำมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาการให้บริการของวีซ่าทูโก ให้ตอบสนองความสนใจของผุ้ใช้งาน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.8

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด และเพื่อการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่วีซ่าทูโกเก็บรวบรวมอันเนื่องมาจากความจำเป็นในการปฏิบัติสัญญา หรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ นั้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว วีซ่าทูโกอาจไม่สามารถให้บริการหรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

 

  1.   การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการเก็บรวบรวม

        ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบางส่วนอาจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจัดเก็บ IP Address ประเภทของเบราว์เซอร์ เป็นต้น และบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากการขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เรากำหนด หรือเป็นข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท เช่น การติดต่อสอบถาม การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม การติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น  นอกจากนี้ วีซ่าทูโกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรืออาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ข้อมูลที่สามารถขอคัดถ่ายสำเนาได้จากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

        ทั้งนี้ วีซ่าทูโกอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 

2.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

        (1)    ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน อายุ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

        (2)    ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น อาชีพ ชื่อบริษัท/องค์กรที่ทำงาน ตำแหน่ง/หน่วยงาน เป็นต้น

        (3)    ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

        (4)    ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เฉพาะกรณีเข้าใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของวีซ่าทูโกและบริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโกในภายหน้า

        (5)    ข้อมูลที่เราได้รับผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ IP ข้อมูลบันทึก ประเภทของเบราว์เซอร์ และการตั้งค่า ข้อมูลสถานที่ ตัวบ่งชี้ข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อเปิดใช้ ‘คุกกี้’ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน 

        (6)    ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้กับเรา เช่น ประเทศของผู้ใช้บริการ ข้อมูลตามใบสมัคร แบบฟอร์ม แบบสอบถามต่าง ๆ ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อสอบถามหรือคำขอต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งไว้กับเรา เป็นต้น

 

2.2      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

        ในการใช้งานเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก โดยทั่วไปนั้นวีซ่าทูโกไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น ของท่าน หรือบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ท่านไม่จำเป็นต้องระบุ หรือกล่าวถึงข้อมูลดังกล่าว  อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่วีซ่าทูโก จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด วีซ่าทูโกจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านเป็นกรณีไป

        กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ววีซ่าทูโกไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่วีซ่าทูโก ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้วีซ่าทูโกดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากวีซ่าทูโกไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

 

  1.   ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

        วีซ่าทูโกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของวีซ่าทูโก

 

  1.   การเปิดเผยข้อมูล

        ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ วีซ่าทูโกอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

        4.1    บริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุ

        4.2    หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ เป็นต้น

        4.3    ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่วีซ่าทูโก เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์ ผู้รับจ้างดูแลการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น

 

  1.    การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ  

        วีซ่าทูโกอาจมีการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ วีซ่าทูโกจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

  1.   การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

        เนื่องจากนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของวีซ่าทูโกเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวีซ่าทูโก

 

  1.   คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

        วีซ่าทูโกใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และวีซ่าทูโกมีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก โดยวีซ่าทูโกจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้งาน Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของวีซ่าทูโก

 

  1.   สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

        ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่วีซ่าทูโก กำหนดในข้อ 10. หรือผ่านเว็บไซต์ของวีซ่าทโก โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับวีซ่าทูโก ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

 

8.1    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

        ในกรณีที่วีซ่าทูโกขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับวีซ่าทูโกได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

        ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

8.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

        ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของวีซ่าทูโก รวมถึงขอให้วีซ่าทูโกเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อวีซ่าทูโกได้

 

8.3    สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโก โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับวีซ่าทูโก ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

8.4    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

        ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

 

8.5    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโก ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามวีซ่าทูโกอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น วีซ่าทูโกจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ 

 

8.6    สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโก ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

8.7    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

        กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่วีซ่าทูโกมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

8.8    สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

        ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก วีซ่าทูโกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

  1.   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายแจ้งฉบับนี้

        เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบในเว็บไซต์ของวีซ่าทูโกทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย 

 

  1.   วิธีการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อวีซ่าทูโก ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

    บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8C ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 254 3848

 

    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8E ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 046 0778

    อีเมล์:                                 pdpa@gmail.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 22 กรกฎาคม 2565