นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับวิทยากร และผู้ประสานงานแทน

นโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับวิทยากร และผู้ประสานงานแทน

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “วีซ่าทูโก” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะวิทยากรในกิจกรรม หรืองานอบรม สัมมนาต่าง ๆ ที่เราได้จัดขึ้น หรือในฐานะซึ่งท่านเป็นตัวแทนนิติบุคคลหรือสถานฝึกอบรมซึ่งมาให้บริการกับวีซ่าทูโก หรือในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนวิทยากร ทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้  

  1.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        วีซ่าทูโกอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของวิทยากร หรือตัวแทนของนิติบุคคลหรือสถานฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1.1

เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับวีซ่าทูโก หรือเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านในฐานะผู้ปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลหรือสถานฝึกอบรม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทำสัญญาระหว่างวีซ่าทูโกกับท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลดังกล่าว และการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการรับหรือส่งเอกสาร การติดต่อระหว่างท่านกับวีซ่าทูโก การตรวจสอบการปฏิบัติติงานตามสัญญา การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

1.2

เพื่อการติดต่อประสานงานที่จำเป็นในการเชิญท่านมาเป็นวิทยากร และเพื่อการเตรียมการดำเนินการ การจัดเตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกในการบรรยายหรือดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นให้กับตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.3

เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม อบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้น สามารถเข้ารับชม หรือร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ที่จัดขึ้นได้จากหลายพื้นที่โดยพร้อมกัน หรือการรับชมย้อนหลัง วีซ่าทูโกอาจมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ หรือการถ่ายทอดสด เป็นต้น ตลอดการจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากการจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาดังกล่าวจะมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่าน หรือมีการถ่ายทอดสด 

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.4

เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร วีซ่าทูโกอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการบรรยาย ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ เป็นต้น  และวีซ่าทูโกอาจมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในกลุ่มด้วย

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.5

เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม อบรมหรือสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ อาจมีการเปิดเผยประวัติ รวมทั้งภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน (ตามที่ท่านจัดส่งให้แก่เรา) เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การเชิญชวนบุคคลเข้าร่วมงาน และเพื่อการจัดทำเอกสารหรือสื่อประกอบการบรรยายในกิจกรรม อมรมหรือสัมมนาดังกล่าว รวมทั้งวีซ่าทูโกอาจมีการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวระหว่างการดำเนินกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา เพื่อประโยชน์ในการทำรายงาน การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม อมรมหรือสัมมนาดังกล่าวภายหลังจบกิจกรรมด้วย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.6

เพื่อการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของวีซ่าทูโก การรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา การจัดทำบัตรเข้าอาคารสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับวีซ่าทูโก ณ อาคาร สถานที่ของวีซ่าทูโกด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.7

เพื่อการสำรวจความคิดเห็น การปรับปรุงการดำเนินงานของวีซ่าทูโก การประเมินผลของการจัดกิจกรรม หรืองานอบรม สัมมนานั้น ๆ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวางแผน การรายงาน การคาดการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งบันทึกเป็นฐานข้อมูลของวีซ่าทูโก สำหรับการพิจารณาเลือกจ้างสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.8

เพื่อการแบ่งปันช่องทางในการติดต่อท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล ให้กับบริษัทในกลุ่มของเราในกรณีที่บริษัทในกลุ่มสนใจการบรรยาย การจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาในลักษณะเดียวกับที่ท่านได้จัดหรือบรรยายให้กับวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.9

เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ การตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

1.10

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ รวมถึงเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี (หากมี) รวมทั้งเพื่อสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

1.11

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

1.12

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

1.13

เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่วีซ่าทูโกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อวีซ่าทูโก ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว วีซ่าทูโกอาจไม่สามารถพิจารณาเข้าทำสัญญา หรือบริหารจัดการตามสัญญากับท่านได้    

        กรณีที่ท่านเป็นเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนวิทยากร วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) เพื่อการติดต่อประสานงาน หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

  1.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

        โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี วีซ่าทูโกอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของวีซ่าทูโก บริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของวีซ่าทูโก หน่วยงานราชการ บริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

        ทั้งนี้ วีซ่าทูโกดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

2.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

        (1)    ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ลายมือชื่อ ภาพถ่าย 

        (2)    ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 

        (3)    ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร

        (4)    ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อมูลตามการตอบแบบสอบถาม

        (5)    ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ความเชี่ยวชาญ รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรอง เลขที่ใบอนุญาต เป็นต้น

        (6)    ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด

        (7)    ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวีซ่าทูโก เช่น การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการบันทึกหรือจัดทำข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ เป็นต้น

        (8)    ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ (กรณีประสงค์ให้วีซ่าทูโก จัดเตรียมที่จอดรถให้) เช่น ยี่ห้อรถ เลขทะเบียน ชื่อเจ้าของรถ การติดตั้ง NGV/LPG เป็นต้น

2.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

        โดยทั่วไปแล้ววีซ่าทูโก ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่วีซ่าทูโก ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้วีซ่าทูโก ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากวีซ่าทูโกไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ วีซ่าทูโกจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

        อย่างไรก็ตาม วีซ่าทูโกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านดังระบุด้านล่างนี้ โดย วีซ่าทูโกจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป 

        (1)    ข้อมูลศาสนา

        (2)    ข้อมูลความพิการ

        (3)    ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร

  1.    ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

        วีซ่าทูโกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่วีซ่าทูโกยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะคู่สัญญา หรือผู้ปฏิบัติงานของคู่สัญญาของวีซ่าทูโก หรือระยะเวลาที่วีซ่าทูโกยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของวีซ่าทูโก

  1.    การเปิดเผยข้อมูล

        ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ วีซ่าทูโกอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

        4.1    บริษัทในกลุ่มวีซ่าทูโก

        4.2    หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น

        4.3    ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่วีซ่าทูโก เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง บริษัทรับดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรม หรืองานสัมมนา ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

        4.4     ผู้เข้าร่วมอบรม

        4.5    บุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้การจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา ในบางครั้งนั้น วีซ่าทูโกอาจมีการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, Youtube, Website, Tiktok ของวีซ่าทูโก เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ และโทรศัพท์ เป็นต้นด้วย 

 

  1.    สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

        ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่วีซ่าทูโกกำหนดในข้อ 7. หรือผ่านเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับวีซ่าทูโก ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

5.1    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

        ในกรณีที่วีซ่าทูโกขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับวีซ่าทูโกได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน 

        ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

        ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของวีซ่าทูโก รวมถึงขอให้วีซ่าทูโกเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อวีซ่าทูโกได้

5.3    สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับวีซ่าทูโกได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.4    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

        ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

5.5    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโก ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม วีซ่าทูโกอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้นวีซ่าทูโกจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ 

5.6    สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

        ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโก ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.7    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

        กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่วีซ่าทูโกมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้วีซ่าทูโกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.8    สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

        ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากวีซ่าทูโกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

  1.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายแจ้งฉบับนี้

        เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของวีซ่าทูโก และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย 

  1.    วิธีการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อวีซ่าทูโกได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

    บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8C ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 254 3848

 

    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    สถานที่ติดต่อ:                  29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 8 ห้องเลขที่ 8E ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    เบอร์โทรศัพท์:                  02 046 0778

    อีเมล์:                                 pdpa@gmail.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 22 กรกฎาคม 2565