เงื่อนไขการเดินทางเข้าฝรั่งเศส สำหรับคนไทย

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

1. ได้มีการพิจารณาการจัดกลุ่มประเทศตามตัวชี้วัดทางสาธารณสุข โดยที่ประเทศไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศสีส้ม (Amber list countries) กล่าวคือประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสแต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และไม่มีการระบาดของสายพันธุ์ที่น่ากังวล

2. ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ครบจำนวนครั้งที่กำหนด และมีหลักฐานยืนยัน ได้รับข้อยกเว้นจากการบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ไม่ต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนออกเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้ง และไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน

3. ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EMA ยังคงต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสตามรายการเหตุจำเป็น สำหรับกลุ่มประเทศสีส้ม รวมทั้งต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR มีผลเป็นลบ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เที่ยวบินแรกจากประเทศต้นทางในกรณีที่ต้องแวะต่อเครื่องบิน) หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี antigen test เป็นลบ ที่มีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงผลการตรวจ

.

เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว อาจถูกสุ่มตรวจหาเชื้อโดยวิธี antigen test หรือตรวจทางชีวภาพ ต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน ในกรณีจำเป็นอาจต้องแยกตัวในสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสกำหนด และเมื่อครบกำหนดการกักตัว 7 วันแล้ว จะต้องตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR อีกครั้ง

.

ช่วงโควิด- 19 ขอวีซ่าอย่างไร?

ผู้เดินทางควรศึกษาเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ทั้งในส่วนของเหตุจำเป็นในการเดินทางและมาตรการป้องกันโรคที่ทางการฝรั่งเศสกำหนดให้เรียบร้อย ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่ากับ TLScontact

ปัจจุบัน ได้เปิดให้ผู้เดินทางทุกประเภทสามารถทำการนัดหมายยื่นคำร้องขอวีซ่ากับ TLScontact ได้แล้ว

วิธีการนัดหมายยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกข้อมูลและลงทะเบียนในเว็บไซต์ France-Visas

.

วัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสรับรองและมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามอย่างไร?

ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่องบินและต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ใช้ได้ต้องรับรองว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ดังนี้

– หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca

– หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 28 วัน สำหรับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว ได้แก่ Johnson & Johnson

– หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน โดยฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว

● ตอนนี้ วัดซีนที่ได้รับอนุญาตจนถึงปัจจุบัน มี Comirnaty ,COVID-19 Vaccine Janssen, Spikevax และ Vaxzevria

รายการวัคซีนที่ EMA รับรองอาจมีการเปลี่ยนแปลง

.

ข้อกำหนดของใบรับรองสุขภาพ ?

A: ในประเทศฝรั่งเศส จะมีการออกบัตรรับรองสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ หรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (EMA) หรือ วัคซีนเทียบเท่า ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เพื่อให้ความสะดวกแก่การพำนักในประเทศฝรั่งเศสของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรปและนักศึกษาต่างชาติได้มีการกำหนดวิธีดำเนินการ 2 แบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อขอรับ QR code เพื่อใช้เป็นบัตรรับรองสุขภาพ (passe sanitaire) เทียบเท่าการฉีดวัคซีนที่สามารถใช้ได้ในประเทศฝรั่งเศส

ผู้ขอบัตรรับรองสุขภาพเทียบเท่าการฉีดวัคซีนจะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

▷ ผู้ขอบัตรรับรองสุขภาพต้องมีอายุ 12 ปี 2 เดือนขึ้นไป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าอายุดังกล่าว ได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้บัตรรับรองสุขภาพ

▷ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) หรือวัคซีนเทียบเท่า* แล้วเป็นเวลาดังนี้

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 4 สัปดาห์ หลังจากได้รับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว ได้แก่ Johnson & Johnson

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนในกรณีเป็นผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว

* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิด mRNA (Moderna หรือ Pfizer) ต่อจากวัคซีนที่ฉีดครบ 2 เข็ม ซึ่งเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน (Sinovac/Coronavac หรือ Sinopharm/BBIB-PVeroCells)

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท