‘ฝรั่งเศส’ รับรอง AstraZeneca ที่ผลิตในไทยแล้ว

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย

ตามที่ได้มีประกาศจากรัฐบาลฝรั่งเศส ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

 • ได้มีการทบทวนการจัดกลุ่มประเทศตามตัวชี้วัดทางสาธารณสุข โดยที่ประเทศไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศสีส้ม (Amber list countries) กล่าวคือประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสแต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และไม่มีการระบาดของสายพันธุ์ที่น่ากังวล
 • ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ครบจำนวนครั้งที่กำหนด และมีหลักฐานยืนยัน ได้รับยกเว้นจากการบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส กล่าวคือ ไม่ต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส (เว้นแต่ประเทศต้นทางจะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่เข้มงวดมากกว่า) ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนออกเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้ง และไม่ต้องแยกตัวเป็นเวลา 7 วัน
 • ผู้เดินทางจากประเทศสีส้มที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EMA ยังคงต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสตามรายการเหตุจำเป็นสำหรับกลุ่มประเทศสีส้ม (รายละเอียดอยู่ด้านล่าง) รวมทั้งต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR เป็นลบ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เที่ยวบินแรกจากประเทศต้นทางในกรณีที่ต้องแวะต่อเครื่องบิน) หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี antigen test เป็นลบ ที่มีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี (children aged below twelve years) ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงผลการตรวจ สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุมากกว่า 11 ปี (traveller aged above 11 years) เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว อาจถูกสุ่มตรวจหาเชื้อโดยวิธี antigen test หรือตรวจทางชีวภาพ ต้องแยกตัวเป็นเวลา 7 วัน ในกรณีจำเป็นอาจต้องแยกตัวในสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสกำหนด และเมื่อครบกำหนดแยกตัว 7 วันแล้ว จะต้องตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR อีกครั้ง
 • ชาวฝรั่งเศส รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร รวมทั้งชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหลักในประเทศฝรั่งเศสที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่ต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากมีสถานะตามที่ระบุในเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส (Attestation d’entrée sur le territoire métropolitain หรือ Travel certificate to Metropolitan France) อยู่แล้ว
 • รายการเหตุจำเป็น (compelling reasons) ในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสสำหรับกลุ่มประเทศสีส้ม มีดังนี้
 

– เป็นชาวฝรั่งเศส รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร

– เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร ซึ่งมีถิ่นพำนักหลักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส หรือซึ่งเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปยังถิ่นพำนักหลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า หรือในประเทศที่ถือสัญชาติ

– เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีบัตรถิ่นพำนัก (titre de séjour) หรือวีซ่าระยะยาวของประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ยังมีอายุอยู่ และมีถิ่นพำนักหลักในประเทศฝรั่งเศสหรือเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปยังถิ่นพำนักหลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า

– เป็นชาวอังกฤษและสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับสิทธิตามความตกลงการถอนตัวของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือจากสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูแห่งยุโรป (Brexit) ข้าราชการชาวอังกฤษซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ที่ทำงานในอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ หรือในสถานที่บริเวณช่องแคบอังกฤษ

– เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีวีซ่าระยะยาวเพื่อจุดประสงค์ในการรวมตัวของครอบครัว (regroupement familial) หรือเพื่อจุดประสงค์ในการรวมตัวกันใหม่ของครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ได้รับความคุ้มครองลำดับรองและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ (réunification familiale des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides)

– เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบุคลากรทางการวิจัยชาวต่างชาติ ที่ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร

– เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบุคลากรทางการวิจัยชาวต่างชาติ ที่ได้รับการจ้างงานเป็นผู้ฝึกงานสมทบ (associate trainee)

– เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีวีซ่า VLS passeport talent รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร

– เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE) ก่อนลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือที่ได้รับเลือกให้สอบสัมภาษณ์เข้าสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส หรือที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2021-2022 ; นักวิจัยที่ย้ายไปพำนักในประเทศฝรั่งเศสตามคำเชิญของห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อกิจกรรมการวิจัยซึ่งจำเป็นต้องมีการเข้าร่วมทางกายภาพเท่านั้น รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร

– เป็นผู้ที่ทำงานในกิจการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ หรือผู้ให้บริการขนส่ง

– เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในคณะทูต หรือคณะกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงคู่สมรส และบุตร หรือพลเมืองของประเทศที่สามที่พำนักในประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากมีเหตุจำเป็นเรื่องงานตามที่รัฐมีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน

– เป็นผู้เดินทางที่รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (transit) โดยอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศ (international zone) ของท่าอากาศยานเป็นเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

 

วัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสรับรองและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม

วัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ได้แก่ Comirnaty (Pfizer & BioNTech), Spikevax (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen และ Vaxzevria (AstraZeneca) รวมทั้งวัคซีนเทียบเท่า* อาทิ Covid-19 vaccine Astra-Zeneca ที่ผลิตในประเทศไทย

** รายการวัคซีนที่ EMA รับรองอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำจากเว็บไซต์ของสำนักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติฝรั่งเศส **

ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่องบินและต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ใช้ได้ต้องรับรองว่าได้รับวัคซีนครบจำนวนครั้งที่กำหนดดังนี้

 • หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca
 • หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 28 วัน สำหรับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว ได้แก่ Johnson & Johnson
 • หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน โดยฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว

 

การนัดหมายยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นวีซ่าทีแอลเอสคอนแทค (TLScontact)

โปรดทราบว่า

 • สถานะการฉีดวัคซีนไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการออกวีซ่า ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนใดๆ ตอนยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศฝรั่งเศสได้ทันที และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสที่มีผลบังคับใช้ในวันเดินทาง

ปัจจุบัน

 • ได้เปิดให้ผู้เดินทางทุกประเภทสามารถทำการนัดหมายยื่นคำร้องขอวีซ่ากับ TLScontact ได้
 • วิธีการนัดหมายยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกข้อมูลและลงทะเบียนในเว็บไซต์ France-Visas

 

 

Credit: ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก Ambassadeur de France en Thaïlande. Available from: https://th.ambafrance.org/Travel-to-France-TH

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท