Privacy Human Resorce

    รับทำวีซ่า ขอวีซ่า

ประกาศบริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

_________________________

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท” หรือ “ของบริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการ ให้คำมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของพนักงาน และลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท ทั้งในปัจจุบัน ในอดีต และที่เกษียณแล้ว (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่จะเข้าทำสัญญาจ้างงานกับท่าน และปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานในด้านที่สำคัญต่างๆ เช่น การจ่ายค่าจ้างและให้ผลประโยชน์แก่ท่าน หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ บริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานที่ทำกับท่านได้ และในบางกรณี บริษัทอาจจะไม่สามารถว่าจ้างท่านหรือว่าจ้างท่านต่อไปได้

นโยบายฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงาน และบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบถึงนโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุด หรือขอความยินยอมจากท่านอีกตรั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายฉบับนี้ หรือหากบริษัทมีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องทำการแจ้งเตือนให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

 

                   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึงระบุตัวท่านหรือซึ่งทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ในการจ้างงานท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลท่านด้วยวิธีการต่างๆ เช่น บริษัทอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยทางตรงหรือจากแหล่งต่างๆ โดยอ้อม (เช่น ผู้บังคับบัญชาของท่าน หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการภายนอกด้านทรัพยากรบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และ แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ)

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ชื่อเต็ม วันเกิด สัญชาติ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ เสียงบันทึก และเลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และผู้รับผลประโยชน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น ตำแหน่งหรือฐานะ ตำแหน่งงาน แผนก รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ประวัติส่วนตัว ประวัติการจ้างงาน ใบสมัครงาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ของท่าน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการขาดงาน เช่น วันที่ขาดงาน หรือการใช้วันหยุดพักร้อนและวันลาประเภทอื่นของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เช่น การประพฤติมิชอบหรือประพฤติไม่เหมาะสมในฐานะพนักงาน
 • ประวัติการประเมินผล เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน
 • ประวัติการศึกษา เช่น ประวัติการเรียน ใบรับรองผลการศึกษา ประกาศนียบัตร
 • สถานภาพทางทหาร
 • ข้อมูลการถือหลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวข้องอื่นๆ

“ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือ ก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้แก่

 • ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ)
 • ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ผลการทดสอบการใช้ยา ข้อมูลการรักษาพยาบาล และข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี)
 • ประวัติอาชญากรรม
 • เชื้อชาติ และ ศาสนา

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแกบริษัท (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์กับท่าน ของคู่สมรส ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการถือหลักทรัพย์ของท่าน) ท่านขอรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านจะรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลภายนอกเหล่านั้นทราบถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือขอรับความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็น

2.วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของท่าน และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทในฐานะนายจ้างของท่านและในการดำเนินธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่านสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประส่งดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เพื่อการเข้าไปพื้นที่บริษัท
 • ประวัติอาชญากรรมและข้อมูลสุขภาพ เพื่อพิจารณาใบสมัครงานและตัดสินใจจ้างงาน การคัดกรองประวัติ และการติดตามตรวจสอบ
 • ข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมและความหลากหลาย
 • วัตถุประสงค์ด้านสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงบุคลากรและวิธีปฏิบัติในการจ้างงาน

ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือ การขาดความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-046-0778 เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามความยินยอมของท่านกาอนที่จะขอถอน

     2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ในการเก็บรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ (ก) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาจ้างงานหรือปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานกับท่าน (ข) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (ค) เป็นการจำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์ และสิทธิ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ง) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (จ) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

หากท่านคือผู้สมัครงาน บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (ก) ถึง (จ) ข้างต้น เพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • การประมวลผลใบสมัครของท่านสำหรับการฝึกงาน งานนอกเวลา งานชั่วคราว หรือการจ้างงาน
 • การยืนยันบุคคลและการติดต่อ
 • การประเมินและให้คะแนนผู้สมัคร เพื่อการตัดสินใจจ้าง
 • การประเมินความเหมาะสม
 • การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน และการให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • การคัดกรองประวัติ หากท่านได้รับการเสนอตำแหน่งงานกับบริษัท
 • การติดต่อในกรณีฉุกเฉินไปยังบุคคลที่ท่านกำหนด
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทต้องการอย่างสมเหตุสมผล ตามที่ระบุไว้ในใยสมัครงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ

หากท่านคือพนักงานหรือลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (ก) ถึง (จ) ข้างต้น เพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • การสรรหาบุคลากร เช่น การตัดสินใจจ้างหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสัญญาจ้าง (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของท่านจากผู้ฝึกงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรืองานนอกเวลา เป็นพนักงานประจำ)
 • การจัดให้มีการฝึกอบรม เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น และกระบวนการปฐมนิเทศและเรียนรู้งาน (On – Boarding Processes)
 • เงินเดือน ค่าตอบแทน และการให้ผลประโยชน์ต่างๆ เช่น ค่าจ้าง โบนัส และสวัสดิการ
 • การบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น การจัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบภายใน และงานธุรการ
 • การบริหารจัดการการลาให้สอดคล้องกับข้อบังคับการทำงานของบริษัท
 • การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการให้การอ้างอิงและคำแนะนำ
 • วัตถุประสงค์ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงบุคลากรและวิธีปฏิบัติในการจ้างงาน
 • การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เช่น ข้อกกำหนดเกี่ยวกับแรงงาน สุขอนามัย และความปลอดภัยหรือตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอ
 • การจัดเก็บประวัติการดำเนินการทางวินัยต่อพนักงาน เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ การกำหนดมาตรการทางวินับเมื่อจำเป็น
 • การดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนหรือการเรียกร้อง ติดตามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน และป้องกันการฉ้อโกง
 • การติดต่อในกรณีฉุกเฉินไปยังบุคคลที่ท่านกำหนด
 • การป้องกันกิจกรรมของพนักงานซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการละเลยหน้าที่
 • การคุ้มครองความลับของข้อมูลและสินทรัพย์ของบริษัท
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทต้องการอย่างสมเหตุสมผลโดยเกี่ยวข้องกับการจ้างงานของท่าน (เช่น การดำเนินกิจกรรมหรือดำเนินงานเพื่อ/หรือในนามของบริษัท) หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงานของท่าน ข้อบังคับการทำงาน หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาต การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่บริษัทเมื่อมีการร้องขอ อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางสัญญา หรือกฎหมายของบริษัท ซึ่งอาจจะกระทบต่อกระบวนการสรรหายุคลากรการจ้างงาน หรือการตัดสินใจจ้างงานท่าน หรือการถอนการเสนองาน

3.บุคคลใดที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายยอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 • กลุ่มบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเข้าถึงโดย หรือ แบ่งปันกับนิติบุคคลอื่นภายในบริษัทภายในกลุ่มของบริษัทเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงหรือการตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท
 • หน่วยงานของรัฐ บริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐและองค์กนต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ หรือภาระหน้าที่ทางกฎหมาย
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ บริษัทอาจโอนหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอก (เช่น พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการของบริษัท อาทิ ธนาคารผู้ให้บริการชำระเงิน บริษัทประกัน ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ ) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2 ของนโยบานฉบับนี้

เมื่อบริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอก บริษัทจะดำเนินการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเข้าทำความตกลงการเก็บรักษความลับ หรือการดำเนินมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

4.ระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อยางไรก็ตาม บริษัท อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

5.สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
 • การโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • การคัดค้าน ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรม
 • การลบหรือทำลายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
 • การจำกัด : ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป
 • การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • การถอนความยินยอม ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัท เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข่อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
 • การยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณ๊ที่ท่านเชื่อว่าบริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

 

 

6.รายละเอียดการติดต่อบริษัท

 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภานใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่

บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • ที่อยู่ 29/1 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ห้องเลขที่ 8E ชั้นที่ 8 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ที่อยู่ 29/1 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ห้องเลขที่ 8E ชั้นที่ 8 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • E–Mail : pdpa@gmail.com
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 02-046-0778

โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป