Update 2021 ทำพาสปอร์ต 10 ปี ราคา 1,500 บาท และสถานที่ทำหนังสือเดินทางทั่วไทย

Update 2021 ทำพาสปอร์ต 10 ปี ราคา 1,500 บาท และสถานที่ทำหนังสือเดินทางทั่วไทย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศค่าธรรมเนียมใหม่ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 10 ปี ราคา 1,500 บาท กรณีรับด่วน

อ่านเพิ่มเติม »